Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: postępowanie arbitrażowe

Czy działalność w zakresie świadczenia usług rozstrzygania sporów w postępowaniu mediacyjnym oraz w postępowaniu arbitrażowym, stanowiąca działalność statutową Wnioskodawcy jest zwolniona od podatku VAT na podstawie poz. 10 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Jeżeli usługi te nie są zwolnione, to czy prawidłowe będzie zastosowanie stawki VAT 22 %?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.08.2005 r. (wpływ do urzędu dnia 02.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn ...

Czy w związku z brakiem zapłaty za dostarczony towar handlowy od kontrahenta zagranicznego, spółka jawna, która wystąpiła z pozwem o rozstrzygnięcie powstałego między kontrahentami sporu do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, może uznać za koszty uzyskania przychodów uiszczoną na rzecz w/w Sądu opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 19.10.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów ze źródła jaki ...

zakwalifikowanie kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu arbitrażowym do kosztów uzyskania przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

możliwości zakwalifikowania wydatków związanych z uczestnictwem w postępowaniu arbitrażowym do kosztów uzyskania przychodów,momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz „A” oraz kosztów proceduralnych i opłat sądowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 20 ms