Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: część wspólna nieruchomości

dot. opodatkowania dochodów współnoty mieszkaniaowej po 01.01.2007r.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.10.2006 r. Wspólnoty Mieszkaniowej na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga z dnia 06.10.2006 r. Nr 1434/PP/423-13/D/06/MZ ...

Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, kto powinien rozliczyć podatek od towarów i usług z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym na działce będącej współwłasnością obojga małżonków?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany :#61623; uznaje stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia ....2006r. ( data wpływu ) dotyczące osoby, która powinna rozliczyć podatek VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym wybudowanym na działce będące współwłasnością obojga małżonków jako prawidłowe. Stan faktyczny: Wnioskodawca zamierza zbyć nieruchomość zabud ...

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wspólnota mieszkaniowa może podwyższyć koszty amortyzacji nieruchmości wspólnej przy zastosowaniu współczynnika 1, 2?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak: L.dz. ZN W 01 B/06 z dnia 24.04.2006 r. (data wpływu do US w Olkuszu w dniu 09.05.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu za ...

Czy czynność prawna polegająca na wyodrębnieniu nowego lokalu z nieruchomości wspólnej podlega przepisom ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.12.2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego uznaję za nieprawidłowe stanowisko Państwa, iż przedmiotowa czynność nie podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn ...

Czy w wyniku wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego w dobudowanej części budynku nastąpi nieodpłatne zniesienie współwłasności, które podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1993r. o podatku od spadków i darowizn

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu zażalenia Państwa ... z dnia 26 lutego 2007 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2007 r. Nr PM-43-436/5/06 w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Czy rozliczając dochody działalności gospodarczej należy uwzględnić przychody z wynajmu w firmie małżonki oraz koszty za najem we własnej firmie?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie na podstawie art. 14a § 1-4, art. 165a i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Pana ... z dnia 22.12.2006r. o dokonanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego odmawia wszczęcia postępowania na wniosek Strony o dokonanie pise ...

Czy dochód jaki uzyska wspólnota mieszkaniowa z tytułu sprzedaży części nieruchomości wspólnej w postaci pomieszczeń na strychu, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, z przeznaczeniem tych powierzchni na adaptację przez ich nabywców na lokale mieszkalne, jest objęty zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku przeznaczenia tego dochodu na fundusz remontowy wspólnoty?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 oraz 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.z 2005r. nr 8, poz.60 ze zm.), art.4 ust.1-3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.nr 217, poz.1590), w związku z wnioskiem z dnia 25.05.2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, ż ...

Czy w Spółdzielni Mieszkaniowej przychody z wynajmu na potrzeby gospodarstwa domowego pomieszczeń wchodzących w skład nieruchomości wspólnych oraz koszty eksploatacji i utrzymania tych pomieszczeń wpływają na dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy sprzedaż nieruchomości podlega PCC?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka W. Sp. z o.o. zawarła z dwoma osobami fizycznymi (dalej: Zbywcy) umowy sprzedaży udziałów trzech nieruchomości: Nieruchomość A: umowa zobowiązująca sprzedaż (warunkową) posiadanych przez ww. osoby po 0,5 udziałów we współwłasności niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie o powierzchni 18.430 m2 Nieruchomość B: umowa zobowi ...

Czy dochody uzyskane przez wspólnoty mieszkaniowe z wynajmu pomieszczeń wchodzących w skład nieruchomości wspólnej na cele gospodarstwa domowego, a więc niezwiązane z działalnością gospodarczą, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku gdy najemcy wnoszą opłaty: 1) w wysokości pokrywającej koszty utrzymania tych pomieszczeń, 2) w wysokości pokrywającej koszty utrzymania tych pomieszczeń oraz dodatkowo uwzględniające zysk.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Generowanie strony w 85 ms