Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: transakcja handlowa

Spółka zapytuje czy jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy transakcje udokumentowane fakturami z adnotacją "Sprzedaż w ramach art. 26a VI Dyrektywy UE VAT marży ujęty w cenie" oraz "Dostawa w ramach 7 dyrektywy VAT dotyczącej marży, cena brutto zg. z art. 297E i 297A CGT" mozna uznać za opodatkowane w systemie VAT od marż, który został opisany w art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w marcu 2007 r. Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zakupie w państwach należących do Unii Europejskiej używanych maszyn rolniczych i odsprzedaży ich rolnikom w Polsce. W dniu 31.03.2007 r. Podatnik nabył od francuskiego kontrahenta używany silosokombajn. Transakcja ta została udokumentowana fakturą z ad ...

Czy dopuszczalne jest w świetle ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a w szczególności w myśl art. 5 tej ustawy, niepobieranie lub umarzanie naliczonych odsetek za okres powyżej 30 dni od daty przedawnienia świadczenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Spółka pyta, czy nie narusza przepisów prawa podatkowego, jeżeli zakupione towary odsprzeda po cenie niższej niż cena zakupu, natomiast dla zapewnienia zysku razem z towarem sprzedawać będzie usługi szkolenia, doradztwa oraz wsparcia technicznego (transakcje wiązane)?

Pismem z dnia 19 czerwca 2006r. Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie, w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej, pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka dokonuje zakupów towarów (części do okien) od dostawców krajowych, z Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej. Nabyte towary Podatnik ...

możliwość uznania w aspekcie podatkowych różnic kursowych kursów stosowanych przy rozliczeniach clearingowych w ramach grupy kapitałowej do przeliczenia waluty obcej na złote jako „kursów faktycznie zastosowanych” w sytuacji, gdy rachunek Spółki służący do odzwierciedlenia bieżącego stanu rozliczeń jest prowadzony w walucie polskiej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

możliwość uznania w aspekcie podatkowych różnic kursowych kursów stosowanych przy rozliczeniach clearingowych w ramach grupy kapitałowej do przeliczenia waluty obcej na złote jako „kursów faktycznie zastosowanych” w sytuacji, gdy rachunek Spółki służący do odzwierciedlenia bieżącego stanu rozliczeń jest prowadzony w walucie polskiej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...


2. Czy w przyszłości, w momencie dokonania spłaty albo rozliczenia w jakiejkolwiek innej formie wierzytelności z tytułu umowy pożyczki po jej wcześniejszym przewalutowaniu z EUR na PLN powstaną dla Spółki, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, dodatnie lub ujemne różnice kursowe lub też innego rodzaju koszty lub przychody związane ze zmianami kursu waluty w której była pierwotnie wyrażona pożyczką?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

CIT - w zakresie skutków podatkowych przy przewalutowaniu pożyczki z EUR na PLN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

CIT - w zakresie skutków podatkowych przy przewalutowaniu pożyczki z EUR na PLN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 25 ms