Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność wykonywana osobiście

Przychody z działalności gospodarczej

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: Nr UG-3014/15/2003 w sprawie zasad stosowania kosztów i pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej są wymienione w art. 13 ...

Czy przychody z tytułu świadczenia usług biegłego lekarza medycyny sądowej na rzecz policji, prokuratury i sądów mogą być opodatkowane, mimo prowadzenia w tym zakresie działalności gospodarczej, w sposób właściwy dla działalności wykonywanej osobiście ? Czy w związku z tym zaliczki na podatek dochodowy może potrącać instytucja zlecająca wykonanie ekspertyzy ?

W związku z pisemnym zapytaniem Pana złożonym dnia 21.01.2004 r., dotyczącym działalności wykonywanej osobiście i działalności gospodarczej w tym samym zakresie - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), informuje: Stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z d ...

Dotyczy opodatkowania wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów podróży z tytułu pełnienia funkcji syndyka masy upadłości.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w związku z zapytaniem jednostki z dnia 4.09.2003 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów podróży z tytułu pełnienia funkcji syndyka masy upadłoś ...

Czy usługi menedżerskie i marketingowe wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz jednego podmiotu (spółki z o.o.) należy zakwalifikować do przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście, o ktorych mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też jako przychody z prowadzenia działalności gospodarczej, o ktorych mowa w art. 14 w/w ustawy.

W odpowiedzi na Pana pismo, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2004r. - za przycho ...

Jak w ramach produkcji filmowej wykonywanej osobiście w mojej firmie, mogę jako scenarzysta, reżyser czy operator filmowy wykonywać pracę wg umów o dzieło, wynikającej z prawa autorskiego ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 30.01.2004 r. zapytaniem dotyczącym zawarcia „z samym sobą” umowy o dzieło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizacji filmów dokumentalnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Na podstawie ...


Jak mogę rozliczyć przychody z odpłatnego zbycia bez pośrednictwa płatników:folderów, karnetów, których jestem jedynym twórcą ? Czy muszę odprowadzić od tego przychodu składkę na N.F.Z. jeżeli nie mam zgłoszonej działalności w tym zakresie ?

Na podstawie art. 13 pkt 2 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2,uważa się między innymi przychody z osobiście wykonywanej działalności literackiej. Podatnicy uzyskujący dochody z działalności literackiej bez pośrednictwa płatników, obowiązani są zgodnie z art. 44 ust. 3a wpłacać zaliczki mies ...

Czy wykonywane usługi polegające na leczeniu chorych, za które to usługi Podatnik otrzymuje wynagrodzenie od podmiotów wykonujących usługi medyczne na podstawie zawartego z nimi kontraktu oraz sporadycznie od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej są działalnością gospodarczą czy też może noszą znamiona działalności wykonywanej osobiście oraz czy mogą być rozliczane na zasadach ogólnych?

W związku z Pana zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 20 stycznia 2004 r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 9a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 1 ...

Jak płatnik winien dokonywać rocznego rozliczenia należności wypłacanych w formie ryczałtu osobom przybranym do osoby okazywanej, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 108, poz. 1026 z późn. zm.)?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pisma z dnia 11.02.2004 r. znak F-MJ/0168/43/2004 (data wpływu do Urzędu 16.02.2004 r.) i z dnia 02.03.2004 r. znak F-0168/77/04 (data wpływu 05.03.2004 r.) informuję, że zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizyczny ...

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania apteką może w 2000 r. korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym wg stawki liniowej 19 %?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, na pisemne zapytanie z dnia 9.01.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przestawił stan faktyczny, z którego wyni ...

Generowanie strony w 3 ms