Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kurs specjalistyczny

Czy w sytuacji pokrywania ze środków unijnych kosztów kursów specjalistycznych dla pracowników Spółka będzie zobligowana do pobierania od wartości tych świadczeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jako od przychodów ze stosunku pracy.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 19 października 2006r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać, że przedstawione przez Po ...

- dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzeń finansowanych ze środków unijnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 04.05.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 14.04.2006 r., znak: US.VI/I-415-19-111/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie z ...

Dotyczy zwolnienia od podatku świadczeń w postaci sfinansowanych przez pracodawcę kosztów szkolenia pracowników w formach pozaszkolnych (kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 90 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia od podatku świadczeń w postaci sfinansowanych przez pracodawcę kosztów szkolenia ...

Czy użycie przez organizatora szkolenia określenia "szkolenia" wystarczające jest do zastosowania zwolnienia od podatku świadczeń w postaci sfinansowanych przez pracodawcę kosztów szkolenia pracowników w formach pozaszkolnych - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej ustalenia, czy użycie przez organizatora szkolenia określenia "szkolenia" wystar ...


Czy w świetle opisanego stanu faktycznego Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zobowiązany doliczać wartość świadczeń (opłata za udział w konferencji) do wynagrodzenia pracowników w celu ustalenia podstawy do obliczenia i poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Opodatkowanie kwoty kosztu kursu prawa jazdy kat. „C” refundowanej przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w kontekście zwolnienia przedmiotowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...

Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki związane z odbyciem specjalistycznego kursu (opłata za kurs, koszty dojazdu, koszty zakupu podręczników) oraz koszty poniesione w związku z przystąpieniem do egzaminu przed ministrem właściwym ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Centrum Kształcenia nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z organizacją kursów zawodowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Centrum Kształcenia nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z organizacją kursów zawodowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 64 ms