Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot należny

Na mocy wyroku sądu została przywrócona do pracy i podjeła zatrudnienie osoba, z którą wcześniej rozwiązano umowę o pracę. Osobie tej została wypłacona odprawa, która w chwili obecnej jest świadczeniem nienależnym i podlega zwrotowi. Czy istnieje mozliwosć korekty PIT-11 za 2005r. oraz PIT-4.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 18.10.2006r. w pkt 2, tj. pracownik spłaca kwotę brutto nienależnego świadczenia i odzyskuje podatek w rocznym rozliczeniu za 2006r. i 2007r. W dniu 18.10.2006r. zł ...

Czy w świetle art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2007 r. kwotę 25.243,05 zł wraz z przekazanym podatkiem w łącznej kwocie 16.379,00 zł - w istniejącym na dzień niniejszego wniosku stanie faktycznym? Czy w świetle ww. przepisu zwróconą kwotę 25.243,05 zł i podatek w kwocie 16.379,00 zł Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć od dochodu dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania przed Krajową Radą S, jeżeli to nastąpi po 30.04.2008 r.- w drodze korekty zeznania - a różnicę w stawce podatku przekazanego (ok. 19%) i podlegającego rozliczeniu za rok 2007 r. (40%) Wnioskodawczyni będzie mogła w drodze korekty zeznania podatkowego, bądź wskutek wniosku do Urzędu Skarbowego o określenie nadpłaty podatku? Czy winno być nie tylko zakończone postępowanie przed Krajową Radą S, ale również rozstrzygnięta kwestia depozytu i rozliczenia przez pracodawcę, aby Wnioskodawczyni mogła odliczyć od dochodu kwotę 25.243,05 zł z podatkiem w kwocie 16.379,00 zł? Czy w wypadku odliczenia przez Wnioskodawczynię od dochodu za 2007 r. kwoty 25.243,05 zł wraz z podatkiem w kwocie 16.379,00 zł pracodawca po powiadomieniu o tymże odliczeniu będzie mógł dokonać skutecznego potrącenia jakichkolwiek należności z kwoty 25.243,05 zł i zmienić podstawy rozliczenia podatku i jak wówczas ma postąpić Wnioskodawczyni?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Skutki podatkowe umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego,Wystawienie informacji PIT-8C

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 25 ms