Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Litwa

Czy zatrudniony przez Spółkę pracownik, będący rezydentem Litwy, który wykonuje pracę wyłącznie poza granicami Polski - na Litwie, podlega opodatkowaniu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 20 stycznia 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodat ...

Czy dochody osiągane na terytorium Litwy z tytułu wykonywanych usług budowlanych podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 20 stycznia 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatk ...

Czy opodatkowując w Polsce zyski z pierwszych dziewięciu miesięcy działalności w zakresie prac mechaniczno-montażowych i spawalniczych prowadzonych na terytorium Litwy a z kolejnych miesięcy działalności w Republice Litewskiej wnioskodawca postąpi prawidłowo w świetle umowy z dnia 20 stycznia 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1995 r. Nr 51, poz. 277)?

Na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 20 stycznia 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w z ...

Czy dochód z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier przez osobę posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce podlega w Polsce opodatkowaniu

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy ...

Czy dochody uzyskane na terytorium Polski przez artystów pochodzących z Niemiec, Zjednoczonego Królestwa, Holandii, Austrii i Litwy podlegają opodatkowaniu w Polsce, w związku z czym czy spoczywa na Wnioskodawcy obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień: umowy ...

Czy dochody uzyskane na terytorium Polski przez artystów pochodzących z Niemiec, Zjednoczonego Królestwa, Holandii, Austrii i Litwy podlegają opodatkowaniu w Polsce, w związku z czym spoczywa na Wnioskodawcy obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień: umowy ...

1) przedmiotowe usługi nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski z uwagi na fakt, iż miejscem świadczenia i opodatkowania tych usług jest terytorium Litwy,2) wartość przedmiotowych usług inżynierskich winna być ujmowana w prowadzonej przez Spółkę ewidencji dla celów rozliczeń podatku VAT,3) faktura powinna zawierać dane podane w § 9 ust. 1 i § 27 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.),4) Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związaną ze świadczeniem tych usług poza terytorium kraju w przypadku, gdy obniżenie to przysługuje również wtedy, gdyby te usługi były wykonywane na terytorium kraju,5) obrót z tytułu świadczenia usług poza terytorium kraju, uwzględniany jest zarówno w liczniku przedmiotowej proporcji wynikającej z art. 90 ust. 3, jak również w mianowniku, tj. całkowitym obrocie (będącym sumą tego obrotu i obrotu z tytułu czynności, od których nie przysługuje odliczenie podatku naliczonego).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Podatnik świadczący usługi budowlano-montażowe oraz usługi prefabrykacji związane z nieruchomościami zlokalizowanymi na terenie Litwy będzie podlegał opodatkowaniu w kraju, gdzie te nieruchomości są położone

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Brak dokumentów potwierdzających świadczenie usług transportu międzynarodowego powoduje, że Podatnik traktuje usługę transportu na trasie Polska-Litwa jako wewnątrzwspólnotową usługę transportową

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie art. 3 i 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5 ust. 1-7, art. 7 ust. 1 i art. 25 ust. 1 lit a) Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 21 ms