Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dopuszczalność zaskarżenia

Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest uprawniony do wniesienia rewizji nadzwyczajnej od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi spółki akcyjnej na decyzję organu podatkowego (art. 208 Konstytucji w związku z art. 1 ust. 2 oraz art. 14 pkt 8 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147).

Izba Skarbowa w Bielsku-Białej decyzją z dnia 27 lipca 1998 r. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w B. z dnia 1 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia dla podatnika - firmy "F." SA w B. zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc wrzesień 1996 r. w wysokości 112.368 zł, czyli w kwocie wyższej od kwoty zadeklarowanej przez "F." SA w B. o 26.082 zł. W uzasadnieniu tej decyzji Izba Skarbowa st ...

Rzecznikowi Praw Obywatelskich przysługuje na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 386 ze zm.) legitymacja prawna do wniesienia rewizji nadzwyczajnej, jeżeli uzna, że doszło do rażącego naruszenia prawa lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

Inspektor kontroli skarbowej Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi decyzją z dnia 23 września 1998 r., podjętą w wyniku kontroli dochodów osiągniętych w 1996 r. przez małżonków Barbarę i Piotra D., określił podatnikom zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1996 r. w kwocie 11.110,60 zł wraz z należnymi odsetkami od zaległości w kwocie 7.991,50 zł, a także należny podatek dochodowy w kwoc ...

Czy wobec spłaty zadłużenia wobec banku istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku od sprzedaży nieruchomości od kwoty będącej różnicą między ceną sprzedaży, a kwotą spłaconego kredytu ?

Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 24.09.2004 r. tutejszy organ podatkowy, po dokonaniu szczegółowej analizy załączonych dokumentów informuje, iż podatnicy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e ust ...
Skoro skarga kasacyjna została wniesiona od postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego orzeczenia stają się prawomocne z chwilą ich wydania i nie przysługuje od nich środek zaskarżenia, należało ją odrzucić jako niedopuszczalną.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 13.05.2005 r., Naczelny Sąd Administracyjny, w sprawie o sygnaturze akt II FZ 24/05, oddalił zażalenie Janiny i Wacława T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12.10.2004 r., wydane w sprawie o sygnaturze akt SA/Rz 1779/03, w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej, w sprawie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób ...

1. Błędne zastosowanie przepisów materialnoprawnych każdorazowo pozostaje w "ścisłym związku z ustaleniami stanu faktycznego sprawy. Tym samym więc zasadniczo oznaczać to będzie brak możliwości skutecznego powoływania się na zarzut niewłaściwego zastosowania prawa materialnego, o ile równocześnie nie zostaną także zakwestionowane ustalenia faktyczne, na których oparto skarżone rozstrzygnięcie. 2. Mając na względzie konsekwencje prawne wynikające z brzmienia art. 20 ust. 2 ustawy w obowiązującym w sprawie brzmieniu sformułować można w kontekście pozostałych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (...) pogląd, że oddział (zakład) osoby prawnej, który zyskał status samodzielnego podatnika podatku od towarów i usług musi być traktowany tak jak każdy inny podatnik tego podatku. Tym samym więc takiego podatnika obciążają wszelkie powinności jakie z tego tytułu dla niego wynikają. W rezultacie tego do rozliczenia może on przyjąć tylko taki podatek naliczony, który związany jest ze sprzedażą opodatkowaną, którą sam prowadzi, a nie ze sprzedażą, która jest opodatkowana w ramach podmiotu, którego jest częścią.

Wyrokiem z dnia 27 października 2004 r., sygn. akt SA/Sz 463/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Agencji R w Warszawie Oddziału Terenowego w S; na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2003 r., Nr PP.1.25 - 4408/399 406/2002 w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2001 r. oraz styczeń, luty, marzec i kwiecie ...

Skargę do Sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli przysługiwały one skarżącemu w postępowaniu przed organami właściwymi w sprawie. Prawo do złożenia skargi do NSA przysługuje dopiero od wydanej w postępowaniu odwoławczym decyzji.

Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2004 r. sygn. akt SA/Bd 2610/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy umorzył postępowanie w sprawie ze skargi Wiesława M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 lipca 2003 r. Nr PP 1-4407-79/03 w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od towarów i usług oraz odrzucił skargę na decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy ...

1. Przede wszystkim bowiem - wbrew twierdzeniu strony zawartemu w petitum środka odwoławczego - Sąd wojewódzki nie dokonywał ustaleń faktycznych w sprawie. Nie taka jest bowiem funkcja sądu administracyjnego, którego zadaniem jest co do zasady skontrolowanie, czy ustalenie stanu faktycznego przez organy podatkowe odpowiada przepisom prawa, a więc czy dokonane zostało z zastosowaniem wszystkich reguł określonych w dziale IV Ordynacji podatkowej. 2. Nie jest więc naruszeniem art. 133 (§ 1) P.p.s.a. zaakceptowanie przez sąd, jako zgodnej z przepisami postępowania, oceny materiału dowodowego, dokonanej przez organ podatkowy, oraz przyjęcia za prawidłowe ustaleń będących konsekwencją tej oceny, nawet gdyby stanowisko sądu było błędne i nie uwzględniało całości materiału dowodowego sprawy (por. wyrok NSA z dnia 12 maja 2005 r., sygn. akt FSK 1381/04, ONSA i WSA 2006 nr 1). To tymczasem (brak oparcia się na wszystkich zgromadzonych w sprawie dowodach w szczególności poprzez nieuwzględnienie zapisów w księgach rachunkowych spółki) sugeruje w skardze kasacyjnej strona skarżąca. 3. Uzasadnienie wyroku powinno zawierać zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Z cytowanego unormowania wynika, że w uzasadnieniu wyroku powinny być przedstawione fakty ustalone przez organy podatkowe i dowody, w oparciu o które fakty te zostały ustalone, oraz dowody, którym organy podatkowe odmówiły wiarygodności. Ponadto powinny być w nim przedstawione zarzuty skargi i ustosunkowanie się do nich przez sąd. Przedstawienia stanowiska Sądu nie można przy tym zastępować ogólnikową aprobatą stanowiska organów orzekających. Nie oznacza to, że Sąd pierwszej instancji nie może podzielić poglądów organów podatkowych, jednakże nie może tego uczynić bez przeanalizowania przesłanek tych poglądów i wyrażenia własnego stanowiska co do ich prawidłowości w świetle przepisów prawa mających zastosowanie w odniesieniu do poszczególnych spornych kwestii. 4. W uzasadnieniu wyroku Sądu pierwszej instancji brak jest rozważań co do tego, czy ustalenia organów podatkowych uwzględniały wszystkie zgromadzone w sprawie dowody. W szczególności chodzi tu o to, czy ustalenie o braku zapłaty odsetek od udzielonych stronie w 2000 r. pożyczek koresponduje z zapisami w księgach rachunkowych spółki (skoro nie podważono rzetelności tychże ksiąg w trybie art. 193 § 6-8 O.p.). Zapisy w tych księgach poczynione korzystają bowiem z domniemania prawdziwości na mocy art. 193 § 1 O.p., a wszelkie ustalenia poczynione wbrew ich treści (bez podważenia rzetelności ksiąg) są bezskuteczne. 5. Nawiązując do treści art. 12 ust. 4 pkt 2 p.d.o.p. - uznał w wyroku z dnia 13 września 2006 r., że kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 11 p.d.o.p. mogą się stać tylko takie odsetki od pożyczki, które zostały faktycznie zapłacone, tj. stały się jednocześnie przychodem pożyczkodawcy. Oznacza powyższe, że do prawidłowego zastosowania wobec spółki art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy podatkowej niezbędne jest na gruncie niniejszej sprawy powzięcie wiedzy o tym, czy odsetki od udzielonych stronie pożyczek zostały uwzględnione w przychodach (roku 2000) przez dającego pożyczkę udziałowca.

UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 24 stycznia 2007 r., sygn. akt I SA/Sz 882/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę P spółki z o.o. z siedzibą w S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r. Wyrok powyższy wydano w następującym stanie faktycznym i prawnym. Sporną decyzją orga ...

Generowanie strony w 39 ms