Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: komisja

Przychody z działalności gospodarczej

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: Nr UG-3014/15/2003 w sprawie zasad stosowania kosztów i pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej są wymienione w art. 13 ...

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

W nawiązaniu do pisma z dnia 05 luty 2003 r Nr Fn -336/002/2003 (data wpływu 17.02.2003 r., po uzupełnieniu w dniu 04.03.2003 r.), Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14 a § 1 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sprawie. Zgodnie z art. 21 ust ...

Sposób opodatkowania zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki, wypłacanej osobom wezwanym do osobistego stawienia się przed własciwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiazku obrony.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27 lutego 2004 r. nr FN.WK.3145-1/04, w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących sposobu opodatkowania zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki, wypłacan ...

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: Fn 3510/39/2003 z dnia 24.10.2003 r. w sprawie pobierania zaliczek na podatek dochodowy od diet za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a i 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Przychod ...

1. Czy diety wypłacane członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy korzysta ze zwolnienia wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika do kwoty 380,00 zł i jak jest opodatkowana nadwyżka? Czy wartość świadczenia rzeczowego otrzymanego przez pracownika przed przejściem na emeryturę o wartości przekraczającej 380,00 zł należy wykazać w informacji PIT-8C?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 6.02.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.02.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 23.02.2004 r.), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Odpowiadając na pierwsze pytanie stwi ...


Przychody z działalności wykonywanej osobiście

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie opodatkowania wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia: Wynagrodzenia członków gminnej komisji są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, wymienionymi w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) jako przychody z tytuł ...

Czy wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ... można zakwalifikować jako przychody otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (art. 13 pkt 5) i zastosować zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu działając w trybie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji w zakresie stosowania prawa w sprawie zagadnienia wymienionego w piśmie złożonym 24.03.2004r. (uzupełnionym 31.03.2004r.). W przedmiotowym wniosku zwraca się Pan z zapytaniem, czy wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ... m ...

Czy podlega opodatkowaniu wynagrodzenie wypłacane członkom Komisji działającej przy U. oraz czy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego zwrot kosztów podróży wypłacany członkom tej Komisji?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.05.2004 r., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku ...

Do jakich przychodów z działalności wykonywanej osobiście należy zakwalifikować wynagrodzenie wypłacane członkom komisji inwentaryzacyjnej powołanej przez radę miejską i jakie koszty uzyskania przychodów winni być stosowane w tym przypadku ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż uchwałą Nr... Rady Miejskiej... z dnia 17.03.2003 r. została powołana Komisja Inwentaryzacyjna. Z tytułu pracy w w/w komisji, jej członkom spoza Rady Miejskiej, przysługuje miesięczne wynagrodzenie/§ 1a ust. 1 w/w uchwały dodany przez § 1 uchwały Nr ... Rady Miejskiej z dnia 27.08.2003 r./. W związku z powyższym pytanie płatnika jest nast ...

Generowanie strony w 6 ms