Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przyłącze

Czy Spółdzielnia miała prawo odliczyć naliczony podatek VAT wg zastosowanej proporcji. Przedstawiając stan faktyczny Podatnik wskazał, iż Spółdzielnia zleciła wykonanie przyłącza cieplnego wyspecjalizowanej firmie. Przyłącze to służy działalności opodatkowanej i zwolnionej, a zatem odliczono podatek VAT naliczony wg wyliczonego wskaźnika proporcji. Zakończenie budowy tego przyłącza nastąpiło w październiku 2005 r. Zgodnie z umową podpisaną z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, przyłącze to należało przekazać temu Przedsiębiorstwu. Na podstawie § 4 pkt 6 i § 7 i 8 ww. umowy MPEC zobowiązał się do zwrotu nakładów inwestycyjnych. Przed dokonaniem zwrotu części nakładów przez MPEC, Spółdzielnia przyjęła przyłącze na stan środków trwałych na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazała w dniu 25.10.2005 r. dokumentem przekazania środka trwałego PT do MPEC oraz wystawiła fakturę VAT na nieodpłatne przekazanie przyłącza. Spółdzielnia wskazała, iż wystawiła również faktury za zwrot części nakładów inwestycyjnych. Jednakże Spółdzielnia uznała, iż w tej sytuacji MPEC został podwójnie obciążony, więc w dniu 28.12.2005 r. Spółdzielnia skorygowała faktury VAT za nieodpłatne przekazanie środka trwałego o zwrócone nakłady inwestycyjne i zwiększenie wartości przyłącza o nie odliczony VAT. Zdaniem Podatnika, Spółdzielnia miała prawo odliczyć podatek VAT naliczony wg wyliczonej proporcji, gdyż przyłącze to służy działalności opodatkowanej i zwolnionej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dostawa towarów, w myśl art. 7 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy, oznacza według ustawodawcy przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właśc ...

Czy Spółdzielnia prawidłowo wystawiła poszczególne faktury VAT tj.: na zwrot nakładów i nieodpłatne przekazanie środka trwałego czy też należało potraktować powyższe działanie jako sprzedaż środka trwałego.

Spółdzielnia zleciła wykonanie przyłącza cieplnego wyspecjalizowanej firmie, po wykonaniu którego zapłaciła 49.539,00 zł. brutto. Spółdzielnia wskazała, iż przyłącze służy działalności opodatkowanej i zwolnionej, a zatem odliczono podatek VAT naliczony wg wyliczonego wskaźnika proporcji. Dalej we wniosku Podatnik wskazuje, iż zakończenie budowy tego przyłącza nastąpiło w październiku 2005 r. Zgodn ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, wydatki poniesione na przyłącza energetyczne może ona rozliczyć jako koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia oraz czy prawidłowe jest zaliczenie sieci energetycznej do środków trwałych i dokonywanie jej amortyzacji według stawki 4,5 %.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X z dnia 13.11.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarboweg ...

Jaki przyjąć stosunek stawki VAT 7% i 22% za wykonane roboty budowlano-montażowe w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 , poz. 60 ze zm.) – zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 30 czerwca 2006r. nr PP/443-65-1/06, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmioci ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dobrowolne wpłaty dokonywane przez mieszkańców na współfinansowanie budowy przyłączy do własnych mieszkań?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z dnia 14 stycznia 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.06.2006r. (uzupełnionego dnia 14.07.2006r.) znak Fn.3100/6/2006 o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania wpłat przekazywanych przez mies ...

Czy przekazanie przyłączy energetycznych do Zakładu Energetycznego będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Z przedstawionego we wniosku przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Spółka, P. zamierza dokonać samodzielnej instalacji sieci kabli energetycznych wraz z przyłączeniami na terenie inwestycyjnym i tym samym nie ...

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na wykonanie nowego odcinka sieci elektroenergetycznej oraz nowego przyłącza elektroenergetycznego o zwiększonej mocy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006r.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na wykonanie nowego odcinka sieci elektroenergety ...

Spółka ma wątpliwości, dotyczące terminu wystawienia faktury VAT oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, w przypadku sprzedaży przyłącza ciepłowniczego klasyfikowanego jako budowla w sytuacji, gdy kontrahent nie będzie dokonywał przedpłaty na podstawie faktury proforma.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2006 r., który do tut. organu wpłynął dnia 04 maja 2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Czy osobie niepełnosprawnej posuadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności narządu ruchu, wymagającej zabiegów rehabilitacyjnych związanych z podłączeniem do węzła sanitarnego np. hydroterapii, przysługuje uprawnienie do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów podłączebnia budynku mieszkalnego do przyłącza kanalizacyjnego, w tym kosztów dokumentacji, materiałów i robocizny ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 26 ust. 7a pkt 1 i ust. 7b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko Pani wyrażone we wniosku z dnia 1 ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na sporządzenie projektu budowlanego, budowę przyłączy wodnych, kanalizacyjnych, energetycznych, drogowych oraz ogrodzenia i dróg wewnętrznych można zaliczyć w momencie ich poniesienia?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 22 stycznia 2007r. (data wpływu do urzędu - 13.02.2007r.), uzupełnionym o czytelny podpis w dniu 22 marca 2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania ...

Generowanie strony w 115 ms