Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nierzetelność księgi przychodów i rozchodów

1) Skarga kasacyjna powinna zawierać przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie. Autor skargi powinien wskazać na konkretne, naruszone przez Sąd zaskarżanym orzeczeniem przepisy prawa materialnego i procesowego. W odniesieniu do prawa materialnego winien wykazać, na czym polegała ich błędna wykładnia i niewłaściwe zastosowanie oraz jaka powinna być wykładnia prawidłowa i właściwe zastosowanie. Formułując zarzut naruszenia prawa procesowego należy wskazać przepisy tego prawa naruszone przez Sąd, na czym polegało uchybienie tym przepisom i dlaczego uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 2) Podnosząc zarzut naruszenia przepisów postępowania administracyjnego, należy w skardze kasacyjnej powiązać je z przepisami procedury sądowej, które zostały naruszone. 3) Zgodnie z art. 193 § 2 o.p. księgi podatkowe uważa się za rzetelne, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty, co oznacza że każda sprzeczność ze stanem rzeczywistym, bez względu na zamiar podatnika, bądź stopień jego winy świadczy o nierzetelności księgi. 4) Uznanie księgi podatkowej w części dotyczącej przychodów ze sprzedaży towarów handlowych za nierzetelną, stosownie do art. 193 § 4 o.p. powoduje pominięcie jej jako dowodu i ustalenie przychodu w drodze oszacowania.

Wyrokiem z dnia 15 lutego 2005 r. o sygn. akt ISA/Bd 716/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę wniesioną przez Mariannę K. i Ryszarda K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 listopada 204 r. o nr PB2/4117-158/04 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo ...

dotyczy obowiązku księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów otrzymanego nieodpłatnego świadczenia

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko.........., przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowi ...

Gdzie firma winna płacić podatek od dochodów uzyskanych w Polsce i w Finlandii?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imi ...


Generowanie strony w 44 ms