Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Narodowy Fundusz Zdrowia

- z zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w przedmiocie wystawiania faktur VAT i faktur VAT korygujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonanych w ciągu miesiąca ponad limit procedur medycznych dla osób ubezpieczonych.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ... Szpitala ... w O., NIP ..... z dnia 17.08.2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 18.08.2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 06.09.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co ...

Dokumentowanie rozliczeń refundacji otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z zawarciem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.11.2006r. (data nadania priorytetu: 10.11.2006r, data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 13.11.2006r.), złożonego przez Spółkę, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

Czy obowiązek podatkowy przy sprzedaży leków refundowanych przez NFZ powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika kwotą otrzymanej refundacji z NFZ, czy w momencie zapłaty przez klienta za wydane leki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zmianami ) , po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.03.2007 roku dotyczącego interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzed ...

Kiedy należy zaewidencjonować przychód z usług medycznych świadczonych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy w miesiącu wystawienia rachunku, jego weryfikacji i zapłaty czy też w miesiącu wykonania usług?

Działając na podstawie art. 14a §§ 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 14 ust. 1, 1c i 1e ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ...

określenie wysokości obrotu w aptece, który stanowi podstawę ustalenia podatku od towarów i usług w przypadku otrzymania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

ustalenia powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania refundacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Czy przychód z działalności gospodarczej powstaje w momencie wystawienia rachunku, tj. na zasadach określonych w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też w momencie otrzymania środków (zapłaty) zgodnie z art. 14 ust. 1i ww. ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot stanowiących pomniejszenie kompensowanych wierzytelności na podstawie umowy cesji? Jeśli istnieje możliwość zaliczenia tych kwot w ciężar kosztów uzyskania przychodów, to na jaki dzień oraz na podstawie jakiego dowodu księgowego należy je ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra ...

Przychód z tytułu środków otrzymywanych od Subpartycypanta, powinien zostać rozpoznany, zgodnie z postanowieniami art.12 ust.3e ustawy, w dacie otrzymania zapłaty na podstawie przelewu bankowego lub dokumentu kasowego. Ponadto, przychodem Spółki będą również uzyskiwane od NFZ kwoty z tytułu refundacji. Jednakże z uwagi na fakt, iż zgodnie z warunkami umowy, kwoty te zostaną przekazane na rzecz Subpartycypanta, będą one jednocześnie stanowiły, na podstawie art.15 ust.1 w związku z art.15 ust.4d, koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia. Jednocześnie, poniesione przez Spółkę wydatki z tytułu wynagrodzenia na rzecz Subpartycypanta w związku z umową subpartycypacji będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Jak wskazuje Spółka wydatki te mają na celu zabezpieczenie jej przychodów, ochronę majątku i zachowanie płynności finansowej. W stosunku do tego rodzaju kosztów trudno jest co do zasady ustalić bezpośrednią ich relację z przychodami. Tym samym, nie jest możliwe ustalenie, w którym roku (okresie) podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów. Zatem, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy, Spółka powinna zaliczyć przedmiotowe wydatki do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy prawidłowo został określony moment uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 8 ms