Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urząd gminy

Przychody z działalności gospodarczej

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: Nr UG-3014/15/2003 w sprawie zasad stosowania kosztów i pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej są wymienione w art. 13 ...

Stawka podatku VAT dla robót budowlanych w budynku Urzędu Gminy.

Dotyczy: Odpowiedzi na pismo nr RBI.III.221/4/04 z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług robót budowlanych w budynku Urzędu Gminy. Działając zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. NR 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia: Zgodnie z zapisem § 66 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Min. F ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Rzeszowie dokonuje uzupełnienia udzielonej przez Urząd Skarbowy w Lesku Naczelnika w dniu 6.01.2004 r. interpretacji (znak: US-PP/443/1/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług: Uzupełnienie sprowadza się do odpowiedzi na ...


Szkoła Podstawowa jako jednostka organizacyjna Urzędu Gminy, odpłatnie wynajmuje (w czasie wolnym od zajęć) halę gimnastyczną zespołom sportowym i grupom zorganizowanym. Urząd Gminy jako podatnik odprowadza podatek VAT /22%/ od wynajmu hali. Czy stosowana forma rozliczenia podatku VAT od wynajmu hali poprzez Urząd Gminy jest prawidłowa? Czy Szkoła Podstawowa jako jednostka organizacyjna Urzędu Gminy powinna być płatnikiem podatku VAT jako samodzielny podmiot?

Jeżeli podatnikiem podatku VAT jest Urząd Gminy wraz z podporządkowanymi jednostkami (takimi jak szkoły, biblioteki, ośrodki zdrowia itp.), rozwiązania mogą być dwa: 1) wprowadzenie zasady sporządzania deklaracji VAT-7 wewnętrznych, tzn. każda z tych jednostek prowadzi swoją własną ewidencję zakupu i sprzedaży i na podstawie zapisów tej ewidencji sporządza deklarację VAT-7 przesyłając oryginał do ...

Urząd Gminy będący podatnikiem podatku od towarów i usług zwraca się z zapytaniem o prawidłowość interpretacji naliczonego podatku VAT dla części umorzonej pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i rozliczenia jej z urzędem skarbowym. Inwestycja została rozpoczęta w 2003r. a zakończona na początku 2004r. Na częściowe pokrycie nakładów otrzymaliśmy pożyczkę z WFOŚ i GW. Prace zostały już zakończone i rozliczone tzn.: zapłacono za faktury wystawione przez wykonawców w kwocie brutto, sporządzono deklarację dla podatku VAT i wystąpiono o jego zwrot z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług, a inwestycję przyjęto jako środek trwały w kwocie netto. W związku z tym, iż spłata pożyczki przebiega zgodnie z warunkami umowy urząd gminy korzystając z możliwości wystąpi z wnioskiem o umorzenie jej części. W związku z powyższym nasuwa się pytanie czy umorzenie pożyczki spowoduje dokonanie korekty dotychczas sporządzonej deklaracji VAT-7 i zwrot naliczonego podatku wraz z odsetkami? Czy złożone deklaracje uznane będą za prawidłowe?. Naszym zdaniem umorzenie części pożyczki nie spowoduje zwrotu otrzymanego od urzędu skarbowego podatku.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku w odpowiedzi na pisma znak: 3029/3/2004 i 3029/4/2004 z dnia 27.02.2004r., uzupełnione pismem 3029/5/2004 z dnia 15.03.2004r., informuje: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 1 ...

dotyczy odliczeń darowizn na rzecz społecznego komitetu kanalizacji

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 12.01.2004 r. (data wpływu 13.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia od dochodu w 2003 r. inwestycji wspólnej budowy kanalizacji sanitarnej i podłączeniem do niej budynku mieszkalnego w miejscowości B. przy udziale i współfinansowaniu Gminy R., Naczelnik Urzędu Skarb ...

Czy Urząd Gminy może wystawiać faktury VAT dla mieszkańców za wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do ich budynków?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika , w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym , udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami ). Pismem złożonym w dniu 25.02.2004 r. Wójt Gminy zwrócił ...

Czy otrzymywana od Gminy przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji dopłata do świadczonych usług komunalnych, tj. dostawy wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz jaki wpływ mają dopłaty gminy na prawo do odliczania podatku naliczonego

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także inne czynności wymienione w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT obrót, ...

-Czy przy sprzedaży nieruchomości przejętych po jednostkach wojskowych należy pobierać podatek od towarów i usług od gruntu.-Czy sprzedaż prawa własności gruntu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.-Czy sprzedaż prawa nie zabudowanej działki stanowiacej użytek rolny-pastwisko podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Pismem z dnia 14 maja 2004r. Ldz. GN.GG.7145/280/2004, uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2004r. Ldz. GN.GG.7145/290/2004 Urząd Miejski zwrócił się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie stosowania przepisów podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży prawa własności gruntu. Stan faktyczny: Gmina posiada prawo własności zbudowanych nieruchomości przejętych po jednostkach wojskowyc ...

Generowanie strony w 5 ms