Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność deweloperska

Czy przysłyguje zwolnienie z 10% podatku gdy mieszkanie zostanie sprzedane po zaciągnięciu kredytu na następny lokal, a środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego zostaną przeznaczone w całości na spłatę kredytu zaciągniętego na tą drugą nieruchomość?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze.zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie podatku dochodowego od osób ...

Czy jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej może wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z póź. zm.), tj. z zastosowaniem stawki liniowej 19% ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, zawarte we wniosku złożonym w tutejszym orga ...

Czy koszty związane z nabyciem gruntu (odsetki, opłata początkowa), który zostanie wykorzystany do działalności deweloperskiej powinny być rozliczane w czasie w proporcji do zaawansowania projektu deweloperskiego ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 02.02.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 05.02.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, że koszty związane z nabyciem gruntu (o ...


dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości netto nie w pełni umorzonego budynku, który ulegnie fizycznej likwidacji w związku z rozpoczętą inwestycją budownictwa mieszkaniowego w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości netto nie w pełni umorzonego budynku, któ ...

Czy dodatnie zrealizowane różnice kursowe powstałe w momencie spłaty pożyczek i odsetek związanych z działalnością developerską stanowią przychód podatkowy ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, tj. czy dodatnie zrealizowane różnice kursowe powstałe w momencie s ...

Czy zapłacone byłemu udziałowcowi odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację projektu developerskiego w momencie zapłaty nie są kosztem podatkowym ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, tj. potwierdzenia, że zapłacone byłemu udziałowcowi odsetki od poży ...

Czy zapłacony podatek od nieruchomości w firmie developerskiej należy potraktować jako koszt uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia, tj. w 2007r., czy też podatek ten podwyższa wartość wytwarzanych lokali mieszkalnych i będzie kosztem uzyskania przychodów w momencie sprzedaży tych mieszkań.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan praw ...

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego przy sprzedaży nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA a podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imien ...

W jaki sposób należy ustalić dochód w przypadku zbycia budynków mieszkalnych wybudowanych przez spółkę jawną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na gruntach wniesionych uprzednio do spółki w formie wkładu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.06.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w i ...

Generowanie strony w 43 ms