Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nota księgowa

Czy jedynym dokumentem pozwalającym zaliczyć wydatki związane z parkowaniem samochodów służbowych w centrum Warszawy do kosztów uzyskania przychodu są noty księgowe wystawiane przez Zarząd Dróg Miejskich w ciągu 30 dni od daty wpływu biletów kontrolnych z parkometrów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 20.11.2006r. (data wpływu do Urzędu 20.11.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy jedynym dokumentem pozwalającym zaliczyć wydatki zwi ...

Dokumentowanie rozliczeń refundacji otrzymywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z zawarciem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.11.2006r. (data nadania priorytetu: 10.11.2006r, data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 13.11.2006r.), złożonego przez Spółkę, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

„Czy otrzymane od mamy noty księgowe mogę zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w swojej działalności?”

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani ..., zam. ... NIP ...z dnia 07 listopada 2006r. (uzupełnione pismem z dnia 21.11.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie kosztów związanych z opłatami eksplo ...

Jakie skutki podatkowe rodzi nota wewnętrzna wystawiona dla potrzeb rozliczenia projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

P O S T A N O W I E N I E Działając na zasadzie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa( t.j.Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 12.02.2007r. w sprawie dokumento ...

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy zapytania czy powinna wystawiać fakturę VAT akcjonariuszowi z tytułu pokrycia przez niego dodatkowych kosztów działalności Spółki.

P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 05 lutego 2007r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 15.02.2007r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. ...

Czy Spółka powinna dokonać rozliczenia odsetek wypłaconych przez bank w ramach ich podziału/ przesłania (w proporcji 80/20) do spółki N z uwzględnieniem stosownej noty księgowej/uznaniowej ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczn ...

Czy przedstawione w piśmie stanowiwsko dotyczące zastosowania formy audytu ekstrapolacyjnego oraz udokumentowania jego wyników notą księgową, uznając za wynik ekstrapolacji, stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko xxxxxxxxxxxxxxxx z siedzibą w Jeleniej Górze, NIP xxxxxxxxxxxx, przedstawione we wniosku z dnia 25.05.2007 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i spo ...

Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych z tytułu udzielonej pomocy finansowej przedsiębiorcy, z którym Spółka zawarła umowę współpracy oraz ich dokumentowanie.

W dniu 22.02.2007r. Firma złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych z tytułu udzielonej pomocy finansowej przedsiębiorcy, z którym Spółka zawa ...

Czy sprawowanie czynności nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonywanymi przez nadleśniczego na zlecenie starosty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i powinno być udokumentowane notę księgową?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Podatnika z dnia 24.08.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

1. Czy otrzymanie bonusu rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług 2. W jaki sposób powinno być udokumentowane przekazanie przedmiotowego bonusu (tj. faktura, faktura korygująca, nota księgowa czy też inny rodzaj dokumentu)?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 2 sierpnia 2007r. wniesionego przez firmę X, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 23 lipca 2007r., nr 1471/VUR2/443-27/07/MK, w sprawie udzielenia ...

Generowanie strony w 297 ms