Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: konto

1.Kiedy należy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej zaliczki wpłacane na konto bankowe przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej?2.Kiedy należy odprowadzić podatek VAT należny mając wystawioną fakturę za towar opodatkowaną stawka 22% i za usługę budowlano-montażową z towarem opodatkowaną stawką 7% - w miesiącu wystawienia faktury, czy w następnym miesiącu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, zawarte we wniosku z ...

Czy wypłatę transferową z PPE należy traktować jako wpłatę na IKE przy ustalaniu wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu zwrotu środków z IKE?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń określonych w dziale I grupa 1 oraz 3 załącznika do ustawy z dn.22.05.2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz.1151 z późn.zm.), tj. ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Towarzystwo oferuje zar ...

Czy Dom Pomocy Społecznej ma obowiązek jako płatnik zgodnie z treścią art. 41 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy z odsetek od oszczędności w opisanym stanie faktycznym.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8,poz.60 z późn. zm.), oraz art. 30a ust. 1 pkt 3, art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14,poz.176 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.03.2007 r. w sprawie udzielenia interpretac ...

1. Czy istnieje konieczność informowania urzędu o otwarciu konta w PayPal? 2. Czy na podstawie wydruków z konta w PayPal można księgować różnice kursowe?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim dokonując – na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów art. 24c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z póź ...

1. po jakim kursie należy ewidencjonować transakcje dokonywane bezpośrednio przez konto walutowe (bez przewalutowania), 2. po jakim kursie należy ewidencjonować pobrane przez bank prowizje z kont walutowych (w walucie), 3. wyjaśnienia różnic pomiędzy kursem z faktury i bankowym kursem z dnia zapłaty – a kursem NBP (z ostatniego dnia poprzedzającego dzień, w którym miała miejsce operacja), 4. wyjaśnienia w sprawie różnic kursowych na rachunku dewizowym: kurs waluty, kurs bankowy z dnia płatności a kurs NBP.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 30 maja 2007r. (data wpływu do Urzędu 06.06.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.: - po jakim kursie należy ewidencjonować transakcje dokonywane bez ...

Czy dochodem oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym, na które to konto zostały uprzednio przekazane środki z pracowniczego programu emerytalnego (w ramach wypłaty transferowej z PPE na IKE), jest – w przypadku zwrotu środków zgromadzonych na IKE – jedynie dochód osiągnięty w ramach oszczędzania na IKE, czy też również dochód osiągnięty przed wypłatą transferową środków z PPE na IKE w ramach pracowniczego programu emerytalnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

1. jaki kurs kryje się pod pojęciem „faktycznie zastosowanego kursu” występującym w art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku otrzymania przez podatnika, od kontrahenta, środków w walucie obcej na konto złotówkowe – czy chodzi o kurs kupna zastosowany w rzeczywistości przez bank podczas operacji automatycznego przewalutowania, czy może chodzi o samodzielnie wybrany przez podatnika kurs, zastosowany do przeliczenia otrzymanych środków, 2. czy w przypadku wpływu środków w walucie obcej na konto walutowe podatnika, kiedy kurs kupna banku z dnia wpływu środków na rachunek walutowy nie jest znany, należy stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu przelewu na rachunek bankowy, 3. czy w przypadku otrzymania przez podatnika środków w walucie obcej na konto złotówkowe podatnika, mimo przewalutowania dokonanego przez bank przy zastosowaniu kursu kupna z momentu wpływu środków na rachunek podatnika, należy stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu przelewu na rachunek bankowy.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie oprogramowania, zdarzenia gospodarcze dokumentuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności podatnik wykonuje usługi informatyczne dla kontrahentów zagranicznych i w związku z tymi usługami uzyskuje przychody w walutach obcyc ...


Czy u podatnika w związku z przedstawionym stanem faktycznym powstaną zgodnie z art. 15a podatkowe różnice kursowe wynikające z różnic wartości środków pieniężnych w walutach obcych po przeliczeniu na PLN wypłacanych w walutach obcych z konta bankowego a wartości środków pieniężnych otrzymywanych od Spółki zagranicznej w PLN. Jaki kurs waluty należy stasować do wyliczenia wartości tych środków w momencie wypłaty z konta podatnika?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce będącej własnością narzeczonej Wnioskodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Generowanie strony w 9 ms