Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z obowiązującą od 01.01.2007 r. definicją

Czy jednoosobowa (samozatrudnienie) działalność gospodarcza wykonywana przez podatnika jest zgodna ze znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007r.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 18 stycznia 2007r. (wpływ w dniu 23 stycznia 2007r.) uzupełnionego pismem z dnia 08 lutego 2007r. (wpływ w dniu 09 lutego 2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interp ...

Czy przychód uzyskiwany przez podatnika z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 15 stycznia 2007r., w sprawie udzielenia pisemnej. interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w ww. wni ...

1.Czy w przedstawionej sytuacji faktycznej moja działalność może być uznana za pozarolniczą działalność gospodarczą uprawniającą mnie jako przedsiębiorcę do zastosowania uproszczonego opodatkowania moich przychodów z działalności usługowej podatkiem od przychodów ewidencjonowanych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14 b § 1 , § 2 i art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa  (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 09.01.2007 r. złożone 10.01.2007 r. za prawidłowe ...

Czy usługi wykonywane przez ratownika medycznego w ramach umowy zawartej z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej będą uważane od 01.01.2007 r. za działalność gospodarczą (samozatrudnienie).

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odpowiadając na wniosek Pana ... z dnia 18 stycznia 2007r. (data wpływu do organu podatkowego 23 stycznia 2007r.), uzupełniony dnia 7 lutego 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat ...

Czy w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. nowej definicji działalności gospodarczej nie utraci prawa do opodatkowania uzyskanych przychodów z tytułu świadczenia usług w zakresie sprzątania na rzecz Nadleśnictwa … według zasad przewidzianych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 22 grudnia 2006 r. uzupełnionego pismami z dnia 11 stycznia 2007 r. i 15 lutego 2007 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznaję za prawidłowe stanowisko Podatnika, i ...

Czy wykonywane przez podatnika usługi sportowe spełniają wymagania do uznania ich za pozarolniczą działalność gospodarczą, wg nowej nowej definicji działalności gospodarczej wprowadzonej od 01.01.2007r.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 w związku z art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa / tekst jedn. Dz. U z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm./, po rozpoznaniu wniosku, Pana X NIP ... ,zam. ....., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, skierowanego do tutejszego organu ...

Czy w związku ze zmianą defnicji działalności gospodarczej w 2007r. lekarz świadczący usługi lekarskie na podstawie kontraktu dla dwóch ZOZ i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie utraci statusu przedsiębiorcy?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) art. 5a pkt 6, art. 5b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. z 2000r. Dz. U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 19.12.2006r. w zakresie prawa do prowadzenia dz ...

Czy wykonywane przez Podatnika w przyszłości czynności należy zakwalifikować jako działalność gospodarczą, czy jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 27.12.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania wykonywanych przez Pana w przyszłości czynnoś ...

Czy wykonywane przez nas czynności na rzecz byłego pracodawcy mogą być traktowane jako działalność gospodarcza po 01.01.2007r.?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku ze złożonym przez spółkę cywilną wnioskiem z dnia 24.01.2007r. ( data wpływu 26.01.2007r. ), uzupełnionym pismami z dnia 26.02.2007r. oraz z dnia 5.03.2007r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Dotyczy uznania za prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia usług kierowcy Zespołu Wyjazdowego – Działu Pomocy Doraźnej wykonywanych na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmnie działając na podstawie: art. 14a § 1 § 4, oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, dotyczącej uznania za prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ...

Generowanie strony w 41 ms