Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ugoda sądowa

Czy zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych koszty postępowania sądowego zwrócone w wyniku zawartej ugody sądowej?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik wystąpił przeciw pracodawcy z powództwem o wynagrodzenie. Postępowanie sądowe zakończono zawarciem ugody, w wyniku której Powód zrezygnował z dalszego dochodzenia swoich roszczeń (cofnął pozew i zrzekł się roszczenia), a Pozwany zwrócił mu kwotę poniesionych wydatków związanych z tą sprawą. Wnioskujący zwraca się z zapytaniem czy w związku z ...

Czy od odszkodowania wypłaconego z tytułu zawartej ugody sądowej należy pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła w 2006r. ze swoim byłym pracownikiem ugodę sądową, w której zobowiązała się do wypłacenia odszkodowania, wynagrodzenia i wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Od tej kwoty Spółka pobrała podatek dochodowy od osób fizycznych. Pismem z dnia 26.02.2007r. Spółka uzupełniła wniosek i wskazała, iż przedmiotowa ugoda jest ugodą sądo ...

Czy odszkodowanie wypłacone za opuszczenie lokalu mieszkalnego na podstawie ugody sądowej korzysta ze zwolnienia przedmiotowego?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy w kwota odszkodowania wypłacona na podstawie ugody sądowej jest wolna od podatku dochodowego, jeżeli poniesione wydatki takie jak: wynajem innego mieszkania (domu), koszty transportu, koszty pomocy prawnej oraz koszty sadowe, koszty obsługi i spłaty kredytu bankowego zaciągniętego na zakup innego lokalu nie są utraconymi korzyściami?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 20 lutego 2007 roku (wpływ do ...

Czy otrzymane od pracodawcy odszkodowanie, wypłacone zgodnie z zawartą ugodą sądową, a ustalone jako równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia, tytułem zaspokojenia roszczeń związanych z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem, jest wolne od podatku dochodowego?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10 października 2006 r. wniesionego na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu z dnia 29 września 2006 r. Nr PD-1-415-41-06 stwierdzające, że przedstawione we wniosku z ...

Czy wypłacona byłemu pracownikowi na podstawie zawartej w sądzie ugody odprawa może zostać zinterpretowana jako forma odszkodowania i podlegac zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach po rozpatrzeniu złożonego przez Jednostkę wniosku w dniu 27.12.2006 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej wypłaconej byłemu pracownikowi w ...


Czy od wynagrodzenia za nadgodziny wypłaconego na podstawie ugody zawartej przed Sądem Pracy, strona pozwana ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19%?

W dniu 16.02.2007r. płatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dot. obowiązku płatnika w zakresie pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego na podstawie ugody zawartej przed Sądem Pracy odszkodowania za zaległe wynagrodzenie z tytułu nadgodzin. Według stanu faktycznego przedstawi ...

Czy odszkodowanie uzyskane na podstawie ugody sądowej jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Postanowienie Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z póżn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego postanawia uznać przedstawione stanowisko za nieprawidłowe. Uzasadnien ...

Czy odszkodowanie za bezpodstawne zwolnienie z pracy otrzymane na podstawie ugody sądowej jest wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 3b w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r.?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 30 stycznia 2007 r. (data wpł ...

Generowanie strony w 15 ms