Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przewłaszczenie

Moment powstania obowiązku podatkowego

Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 6.03.2003 r. informuje: Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług oraz ...

Dnia 16.12.2003r. nabyłem samochód ciężarowy, który bedzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Na zakup samochodu zaciągnąłem kredyt bankowy. W dniu 22.12.2003r. podpisałem z bankiem umowę przewłaszczeniasamochodu, na mocy której bank został właścicielem pojazdu. Czy będę miał prawo do ujmowania w kosztach odpisów amortyzacyjnych tego pojazdu ? Czy używanie samochodu będzie dla mnie stanowiło przychód przychód z nieodpłatnych świadczeń ?

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 15.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: stosownie do art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkie ...

Czy czynność polegająca na przeniesieniu własności na podstawie umowy przewłaszczenia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r. w sprawie wyjaśnienia, czy czynność polegająca na przeniesieniu własności na podstawie umowy przewłaszczenia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśni ...

Możliwość dokonania odliczenia zawartego w fakturach podatku od towarów i usług.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tut. organ podatkowy odpowiadając na pisemne zapytanie Podatnika z dnia 04 grudnia 2003r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 05 grudnia 2003r.) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje. Z treści zapytania wynika, że w dniu 22 czerwca 2001r. udzielił ...

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym bank ma prawo żądać od Syndyka masy upadłościowej faktury za przekazane przedmioty zastawu i przewłaszczenia z masy upadłościowej (kto jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT – Syndyk czy kredytobiorca) ?

Zgodnie z art.2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług oraz inne czynności zrównane ze sprzedażą. Zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytu bankowego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje w momenc ...

- Czy z aktem odebrania samochodów na podstawie umowy przewłaszczenia wiąże się obowiązek wystawienia faktury dla banku, -Kiedy należy wystawić fakturę – w momencie podpisania umowy przewłaszczenia czy w ciągu siedmiu dni od fizycznego momentu wydania rzeczy, - Czy wystawioną fakturę uwzględnić w rozliczeniu za listopad 2003 r., czy też należy dokonać korekty do miesiąca maja 2003 r.?

Spółka Jawna zaciągnęła kredyt bankowy. W celu zabezpieczenia tego kredytu sporządzono w dniu 02.12.2002r. pomiędzy bankiem a Spółką umowę przewłaszczenia samochodów ciężarowych będących na wyposażeniu Spółki. Kredyt nie został przez Spółkę w całości spłacony a zatem bank zgodnie z wcześniej zawartą umową przewłaszczenia postanowił w zamian za wierzytelności zabrać samochody. Odbiór samochodów odb ...

Czy przerzucenie ciężaru podatku od nieruchomości na inną osobę następuje w formie faktury VAT z naliczonym podatkiem, czy też na podstawie innych dokumentów?

Podatnik zawarł umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie własnej nieruchomości na rzecz wierzyciela. Podatnik jest w dalszym ciągu użytkownikiem nieruchomości i ponosi wszelkie koszty i ciężary związane z jej utrzymaniem. Natomiast podatnikiem podatku od nieruchomości jest firma, na rzecz której nastąpiło przewłaszczenie. Z tytułu tego podatku firma wystawia na rzecz Podatnika fakturę VAT z podatki ...

Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku zawierania umów przewłaszczenia na zabezpieczenie pożyczki?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, stosownie do przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie Spółki z dnia 20 kwietnia 2004 r., udziela niniejszym informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy powstaje obowiązek podatko ...

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegać będzie umowa przewłaszczenia rzeczy ruchomych, podpisywana przed zwarciem umowy leasingowej lub w trakcie trwania umowy leasingowj?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, stosownie do przepisów art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wobec zapytania Spółki z dnia 20 kwietnia 2004 r. udziela niniejszym informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Spółka wnosząc zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że pr ...

Pierwszeństwo w zaspokajaniu roszczeń

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r., uzupełnione pismami z dnia 02.02.2004r. i 10.02.2004r. w sprawie stosowania przepisów podatku od towarów i usług, a w szczególności wystawienia po ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorstwa faktur, dokumentujących wydanie towaru na rzecz wierzycieli i zawierających wyliczony z tego tytułu podatek VAT, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. w trybie art. ...

Generowanie strony w 11 ms