Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż lokalu

Dotyczy sprzedaży lokalu użytkowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 43 ust 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1, ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wolap o s t a n o w i łuznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące op ...

Czy podatnik zachował prawo do ulgi mieszkaniowej określonej w art. 16 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn w przypadku zbycia darowanego lokalu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy podatnik jest zwolniony z zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19% na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Wnioskiem z dnia 05.06.2007r zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług ewentualnej sprzedaży czterech lokali mieszkalnych w następującym stanie faktycznym :Jako osoba fizyczna , a nie w ramach prowadzonej działalności w zakresie reklamy , zamierza Pan kupić cztery lokale mieszkalne na własność. Zamiarem tej inwestycji jest z jednej strony lokata kapitału , zaś z drugiej strony zaspokojenie ewentualnych potrzeb mieszkaniowych Pana i Pana najbliższej rodziny. Lokale nie będą wykorzystywane na cele inne niż mieszkaniowe. Zawarł Pan cztery przedwstępne umowy kupna , które przewidują , że w ściśle określonym terminie zostanie przeniesiona na Pana własność tych lokali ( zakup mieszkań na rynku pierwotnym ) . We wniosku pyta Pan , czy ewentualnie dokonana przez Pana sprzedaż przedmiotowych lokali mieszkalnych w przyszłości ( niezależnie od częstotliwości zawierania stosownych umów sprzedaży ) będzie podlegała podatkowi od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług ? Zdaniem Pana ewentualna sprzedaż przedmiotowych lokali w przyszłości (niezależnie od częstotliwości zawierania umów sprzedaży) nie będzie podlegała podatkowi od towarów i usług. Wniosek taki wywodzi Pan z analizy przepisów art. 5 ust. 1 i art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Pana analiza powyższych przepisów jednoznacznie wskazuje , iż podatkowi od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju dokonana m.in. przez osobę fizyczną , ale wyłącznie wtedy , gdy osoba ta działa w charakterze podatnika . Oznacza to , że nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność (w przedmiotowej sprawie odpłatna dostawa lokali mieszkalnych ) , która choć wymieniona w katalogu czynności opodatkowanych tym podatkiem , nie będzie dokonana przez osobę fizyczną działającą w charakterze podatnika podatku od towarów i usług . Uważa Pan , iż w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego nie będzie Pan działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług , ponieważ sprzedaż nie będzie dokonana w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług . Ponadto zauważa Pan , iż przedmiotowe lokale nie są nabywane z zamiarem sprzedaży ( tj. wyłącznie w celach handlowych ) , ale będą stanowiły Pana majątek prywatny ,odrębny od majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in.: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt. 6 tej ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome , jak również wszelkie postacie ener ...

W listopadzie 2005r. zakupiłam lokal jednoizbowy stanowiący mieszkanie o pow. 17mkw., w stosunku do którego sprzedający dokonali czynności administracyjnych skutkujących przekształceniem opisanego lokalu z mieszkalnego na handlowo-usługowy. Z wypisów rejestrów gruntów wynika, że lokal ten jest nadal lokalem mieszkalny. Czy w momencie sprzedaży w 2007r. powyższego lokalu przysłujuje mi prawo do skorzystania ze zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ¬§ 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w związku ze złożonym przez Panią A. wnioskiem z dnia 18.03.2007r. uzupełnionym w dniu 10.04.2007r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje sta ...

Czy kwota pochodząca ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przeznaczona na zakup trzech działek budowlanych jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE . Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 20.06.2007r. skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie, następnie przesłanym do załatwienia według właściwości miejscowej (data wpływu do US -11.07.2007r.) Pana XY w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji c ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług kwot przekazywanych przez nabywcę na rachunek zastrzeżony z tytułu sprzedaży trzech lokali mieszkalnych, komórek lokatorskich oraz miejsc parkingowych obywatelowi brytyjskiemu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole stwierdza, że stanowisko (...), przedstawione we wniosku z dnia (...), o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie podatnika, dot ...

Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego podlega obowiązkowi zapłaty zryczałtowanego 10% podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finan ...

Czy sprzedaż lokali na rzecz osób trzecich będzie zwolniona z podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. iż sprzedaż lokali na rzecz osób trzecich będzie zwolniona z podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzęd ...

Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego podlega obowiązkowi zapłaty zryczałtowanego 10% podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Generowanie strony w 21 ms