Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: materiały medyczne

Czy wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawieranych z lekarzami weterynarii do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Powiatowego Lekarza Wterynarii podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w części wynagrodzenia podstawowego, zwrotu kosztów dojazdów prywatnymi samochodami osobowymi do miejsca wykonywania czynności i zużytych produktów leczniczych weterynaryjnych i materiałów medycznych i czy od w/w wynagrodzenia należy pobierać składkę na ubezpieczenie zdrowotne ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko zawarte we wniosku z dnia 18.01.2007r. jest nieprawidłowe w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów dojazdu do miejsca wykonywania przez lekarzy weterynarii czynności ...

Czy wydatki na rozdawanie próbek wyrobów medycznych pacjentom, lekarzom oraz pielęgniarkom stanowią w pełni odliczalne koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006r. oraz w brzmieniu obowiązującym po tej dacie.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 28.06.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 29.06.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy wydatki na rozdawanie próbek wyrobów medycz ...


w opisie stanie faktycznym dokonano przyporządkowania danego kompresora jako nieodłączny element unitu dentystycznego, co oznacza uznanie go za wyposażenie wyrobu medycznego, jego sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 % - o ile spełnione są warunki wymienione w poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług tj. są one dopuszczone do obrotu na terenie RP oraz nie są wymienione w pozostałych pozycjach załącznika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imie ...

Czy wartość otrzymanych nieodpłatnie od różnych firm próbek materiałów medycznych i próbek sprzętu medycznego, w ramach działalności reklamowej tych firm, stanowi dla szpitala klinicznego przychód opodatkowany i tym samym stanowi podstawę powstania obowiązku naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

powstanie po stronie członków spółdzielni mieszkaniowej, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu zapewnienia przez spółdzielnię mieszkaniową bezpłatnej opieki medycznej, finansowanej z pożytków uzyskiwanych z wynajmu lokali użytkowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 123 ms