Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dochód z udziału w zyskach osób prawnych

- czy planowany podział spółki w trybie przepisu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeks spółek handlowych będzie skutkował powstaniem przychodu (dochodu) w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dla jej wspólników lub wspólników, którzy nabędą udziały w nowej spółce? - czy organ podatkowy jest związany treścią niniejszej interpretacji

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu Pana wn ...

W związku z wypracowanym za rok 2006 dochodem, Walne Zgromadzenie Członków, część dochodu, chce przeznaczyć na powiększenie funduszu udziałowego członków. W związku z powyższym pytanie brzmi: czy powyższy dochód może być opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, oraz jakie należy zastosować wyliczenie do ustalenia wysokości dochodu z działalności rolniczej oraz pozarolniczej?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 09.05.2007 r. (wpływ 09.05.2007 r.) w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące op ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym dochód uzyskany w 2006 roku z przymusowego wykupu akcji imiennych spółki akcyjnej?

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 28.03.2007 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego 29.03.2007 r.) uzupełnionego w dniu 24.04.2007 r., w sprawie udzielenia interpretacj ...

Opodatkowanie podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny nie będący przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Opodatkowanie podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny nie będący przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Opodatkowanie podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny nie będący przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Opodatkowanie podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny nie będący przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieni ...

Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych przez wspólnika spółki dzielonej w związku z podziałem i objęciem - otrzymaniem udziałów w nowo zawiązanej spółce.

Spółka, której jednym ze wspólników jest Wnioskodawca, utworzona została w 1995 roku przez dwóch udziałowców. Każdy z nich objął 50% kapitału zakładowego Spółki oraz ma prawo do wykonywania połowy wszystkich głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały na Zgromadzeniu Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, co oznacza, że dla skutecznego podjęcia jakiejkolwiek uchwały wymagana jest zgoda ...

Czy kwotę podatku od otrzymanej dywidendy Wnioskodawca może odliczyć od kwoty podatku obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, skoro art. 23 tej ustawy dający podstawę do takiego odliczenia na mocy art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 217, poz. 1589) został uchylony?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 maja 2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 23 maja 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika ...

1. W jakim momencie powstaje przychód do opodatkowania u członka Banku będącego osobą fizyczną, tj. w momencie zwiększenia udziału z nadwyżki bilansowej Banku czy w momencie wypłaty udziału w terminie określonym w statucie Banku? 2. Jakie są obowiązki Banku jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w momencie powstania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 3 ms