Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podział spółki przez wydzielenie

- czy planowany podział spółki w trybie przepisu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeks spółek handlowych będzie skutkował powstaniem przychodu (dochodu) w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dla jej wspólników lub wspólników, którzy nabędą udziały w nowej spółce? - czy organ podatkowy jest związany treścią niniejszej interpretacji

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu Pana wn ...

1.Czy w przedstawionym stanie faktycznym, na podstawie obowiązującego stanu prawnego, części majątku Spółki dzielonej, przejmowane odpowiednio przez dwie nowo zawiązane spółki, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.2.Czy majątek pozostający w Spółce dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 grudnia 2006r. (data wpływu do Urzędu 21.12.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawio ...

Czy części przedsiębiorstwa zorganizowane w odrębne jednostki organizacyjne (zakłady) stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4, art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank planuje integrację z X S.A. (dalej: X) należącym do tej samej grupy kapitałowej. Integracja nastąpi w drodze podziału przez wydzielenie o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. W konsekwencji podziału X nastąpi przeniesienie na Bank części przedsiębiorstwa X. W zamian za otrzymany majątek akcjonariusze X otrzymają ...

Czy podział spółki dokonany w trybie przepisu art.529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych powoduje powstanie przychodu (dochodu) na podstawie art.24 ust.5 pkt 7 przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dla wspólników w związku z objęciem udziałów w nowo zawiązanej spółce.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest ...

Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych przeniesienia części majątku (udziałów) do nowoutworzonej spółki (podział przedsiębiorstwa przez wydzielenie).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy obowiązek podatkowy w podatku VAT przypadający na dzień po dniu wydzielenia powinien być rozpoznany – na zasadzie sukcesji generalnej – przez XSOG, a XSOG jest uprawnione do skorzystania z prawa pomniejszenia podatku VAT należnego, o ile prawo takie powstało po dniu wydzielenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Gdy przeniesiony majątek stanowi zorganizowaną części przedsiębiorstwa, a prawo do odliczenia podatku naliczonego powstało już po wydzieleniu nowej Spółki, Spółce tej przysługiwać będzie odliczenie stosownie do postanowień art. 86 ust. 10 pkt 3 ustawy, o ile pozostaje ono w związku z przydzielonymi jej składnikami.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu dostawy gazu powstał już po wydzieleniu (art. 93 c – ustawy Ordynacja podatkowa), to Wnioskodawca stosownie do postanowień art. 19 ust 13 pkt 1 lit. a ustawy, będzie rozpoznawał obowiązek podatkowy, z tym, że powinien on być rozpoznany z chwilą upływu terminu płatności określonym w umowie, a nie na fakturze.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Zgodnie z art. 93c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity, Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Natomiast zgodnie z art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.W myśl regulacji art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Planowana przez Spółkę czynność przekazania majątku trwałego, nie podlega wyłączeniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającego z art. 6 pkt 1 powołanej ustawy. Podlega ona natomiast w Spółce dzielonej zwolnieniu od tego podatku na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 4 ms