Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: orzecznictwo

Czy od 01.stycznia 2007 roku Urząd Gminy i Miasta R.. powinien doliczać do opłat za użytkowanie wieczyste ustanowione przed dniem 01. maja 2004 r. podatek VAT w wysokości 22%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz.60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2007 r. udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ustanowi ...

Definicja dostawy towaru, zawarta w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, w sposób celowy oderwana została od pojęcia przeniesienia własności w cywilistycznym jego znaczeniu. Przyjmując pogląd, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług dostawę towarów należy postrzegać przede wszystkim jako transakcję dotyczącą faktycznego dysponowania rzeczą a nie przeniesienie własności oraz popierając szerokie, ekonomiczne, a nie cywilistyczne rozumienie pojęcia „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” i mając wzgląd, że zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT grunty zostały zaliczone do towarów oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT , a nie świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 tej ustawy.Gdy zatem oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r., obecnie co do tej czynności nie będzie obowiązku podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług. Przy dostawie towarów powstanie obowiązku podatkowego łączy się bowiem z chwilą wydania towaru (art. 19 ust. 1 ustawy o VAT).

Prezydent Miasta G. pismem z dnia 7 lutego 2005 r. wystąpił do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiot interpretacji stanowiły przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - cyt. dalej jako ustawa o VAT, to jest w szczególności ich zastos ...


W sytuacji gdy pracodawca oprócz kosztów opieki medycznej nad pracownikiem opłaca również koszty usług medycznych za członków jego rodziny, to łączna wartość kosztów poniesionych przez zakład pracy przypadająca na pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy. Wnioskodawca w stosunku do członków rodziny pracownika nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Abonament medyczny dla członków rodziny jest nieodpłatnym świadczeniem otrzymanym przez pracownika. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż gdyby nie łączący go z pracodawcą stosunek pracy nie otrzymałby on tego świadczenia. Nie ma zatem uzasadnienia, aby w tym przypadku przychód przypisać osobie trzeciej. Na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wyodrębnienia kwoty, która przypada na świadczenia, do których ponoszenia nie jest zobowiązany jako pracodawca. W wyżej opisanym przypadku kwoty dodatkowej opieki medycznej zostały przez pracodawcą prawidłowo wyodrębnione a tym samym są mu znane. W wyniku takiego wyodrębnienia koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na zakup usług medycznych, do których ponoszenia zakład jest zobowiązany na podstawie art. 229 Kodeksu pracy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Natomiast pozostała kwota, jako koszty ponoszone na dodatkowe świadczenia medyczne stanowi przychód ze stosunku pracy poszczególnych pracowników.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...


Generowanie strony w 39 ms