Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: towarzystwo budownictwa społecznego


Czy przychody z odsetek można zaliczyć do przychodów wolnych od podatku ponieważ środki pieniężne gromadzone są na budowę mieszkań czynszowych?.Jeżeli jest to dochód do opodatkowania, to czy można podzielić ten przychód strukturą sprzedaży dd przychodów wolnych i opodatkowanych?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 stycznia 2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19 stycznia 2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie ogólne ...


Czy ustalony przychód w wysokości czynszów stosowanych w danej miejscowości jest dla użyczającego przychodem wolnym od podatku?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 stycznia 2007 r. /data wpływu do tut. Urzędu 19.01.2007 r./ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie ogólnego pra ...

Czy od partycypacji wnoszonej na budowę mieszkań czynszowych, budowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, podatnik winien opłacać podatek dochodowy?

Zgodnie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpreta ...

Czy przyjęty przez towarzystwo budownictwa społecznego sposób rozliczania kosztów ogólnozakładowych (kosztów zarządu) - na działalność zwolnioną i opodatkowaną - jest zgodny z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.01.2007 r. L.dz.DF/0223/2007 (data wpływu 30.01.2007), uzupełnionego pismem z dnia 16.02.2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, doprecyzowanego pismem z dnia 30.03 ...

Towarzystwo budownictwa społecznego zwraca się z zapytaniem, czy prawidłowe jest rozumowanie, że nie wystąpi podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu otrzymanych po dniu 1.01.2007 r. partycypacji bezzwrotnych, gdyż dochód zawsze będzie równy zero ?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2007 r. znak L.dz. DF/0224/2007 o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za nieprawidłowe stanowisko Strony w zakresie stwierdzenia, że n ...


- dotyczy sposobu przyporządkowania kosztów pośrednich (kosztów ogólnych zarządu i ogólnozakładowych) na poszczególne rodzaje działalności, tj. na działalność zwolnioną i opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z 11.05.2007 r., jako nieprawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż "T." Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie: - najmu lokali mieszkalnych we włas ...

Czy wpłacane przez osoby fizyczne, które będą najemcami lokali mieszkalnych, kwoty partycypacji w kosztach budowy tych lokali są przychodem podatkowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.01.2007 r.) złożonego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso ...

Generowanie strony w 13 ms