Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miasto

Czy podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie czynności podlegających opodatkowaniu powinna być Gmina Miasto czy Urząd Miejski?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7.12.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso ...

Czy w przypadku, gdy Urząd Miasta sprzedał działkę, na której ustanowiono na rzecz Miasta nieodpłatną służebność gruntową dostępu i dojazdu do sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i energetycznej, Miasto zobowiązane jest do zapłaty podatku z tytułu ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej?

Urząd Miasta w dniu 23 stycznia 2007 r. aktem notarialnym zawartym w Kancelarii Notarialnej dokonał sprzedaży działki o pow. 228 m2, na której ustalono na rzecz Miasta nieodpłatną służebność gruntową dostępu i dojazdu do sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i energetycznej. Wątpliwości wnioskodawcy budzi fakt czy Miasto zobowiązane jest do zapłaty podatku z tytułu ustanowienia nieodpłatnej słu ...

1. Czy Urząd Miejski i Miasto powinny stosować odrębne Numery Identyfikacji Podatkowej? 2. Czy Urząd Miejski jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może posługiwać się Numerem Identyfikacji Podatkowej Miasta?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), art. 31 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami), art. 2 ustawy z dnia 13.10.1995 roku o zasadach ewidencji i identyfik ...

Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zaległego czynszu za najem lokalu użytkoweg, uzyskanego jednorazowo za okres kilku miesięcy przez Gminę, spadkobiercę lokalu.

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. / w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa i o zmianie niektórych innych ustaw / Dz. U. z 2006r. Nr 217, poz. 1590 /, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sp ...

Miasto, w zakresie w jakim wykonuje zadania publiczne nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z inwestycją nabycia samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, gdyż inwestycja ta nie jest wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych prezenty, upominki o wartości powyżej 100 zł przekazywane przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Przewodniczącego Rady Miasta dla członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych (osobami obdarowywanymi mogą być zarówno obywatele Rzeczpospolitej Polskiej jak również obcokrajowcy)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Opodatkowanie przekazywanych nieodpłatnie towarów w ramach zadań własnych Miasta.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Czy Urząd Miasta - Miasto będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części związku z realizacją projektu pn.: „Budowa Centrum Sportu”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Możliwości odliczenia przez Gminę całości lub części podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z przebudową wiaduktu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu stypendialnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 224 ms