Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: leasing finansowy

Czy w przypadku sprzedaży osobie trzeciej przedmiotu leasingu w czasie trwania umowy leasingu za kwotę stanowiącą równowartość sumy wszystkich przewidzianych w umowie, a nie zapłaconych rat leasingowych (pomniejszonych o korzyści, jakie wynikają z natychmiastowej zapłaty ich równowartości przez nabywcę), powiększonych o kwotę stanowiącą równowartość ceny, za jaką korzystający ma prawo nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu, kwota ta nie odbiega znacznie bez uzasadnionej przyczyny od wartości rynkowej zbywanego przedmiotu leasingu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Dotyczy odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia w drodze leasingu finansowego samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które nie spełniają warunków określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1 do 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28.11.2006r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie po ...

Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków:1. z tytułu czynszów inicjalnych, zapłacone w momencie podpisania umowy 2. z tytułu czynszów leasingowych wynikających z harmonogramów spłat do umów leasingowych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny ora ...

Czy poniesione wydatki na spłatę rat w świetle art. 23a- l ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią koszt uzyskania przychodów oraz, że przychodem ze sprzedaży przedmiotu leasingu finansowego jest jego wartość ustalona zgodnie z wskazanymi wyżej przepisami art. 23c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Postanowienie Na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 listopada 2006 r. (wpływ do tut. organu 8 grudnia 2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznaję za nieprawidłowe wyrażone we wniosku stanowisko Podatnika, że w związku z przejęc ...

Spółka użytkuje samochody osobowe dla celów prowadzonej działalności na podstawie umów najmu, które zostały zawarte na okres 3 lat a suma ustalonych w nich opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Wątpliwości Spółki budzi kwestia uznania w/w umowy jako umowy, o której mowa w art. 17a pkt 1 updop, i w związku z tym braku obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu zaliczania w koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z ich eksploatacją (art. 16 ust. 3b).

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki xxx z dnia 30.01.2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 01.02.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika ...

W literaturze wyrażony został pogląd, iż wydając postanowienie zawierające interpretację, organ podatkowy nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz jedynie przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa podatkowego i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej. Nadanie interpretacji formy postanowienia nie zmienia charakteru samej interpretacji - nie staje się ona aktem stosowania prawa. Zasady opodatkowania przychodów z tytułu umów leasingu finansowego zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i w tym zakresie przepisy tej ustawy są wiążące zarówno dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych jak i organów podatkowych. Przepisy o rachunkowości nie mają charakteru „podatkotwórczego”, nie mogą więc zmieniać zasad opodatkowania przychodów przyjętych w ustawach podatkowych w zależności od treści zawieranych przez podmioty gospodarcze umów cywilnoprawnych. Strony umów cywilnoprawnych mogą dowolnie określać swoje wzajemne prawa i obowiązki, nie mogą jednak umową cywilnoprawną kształtować swoich praw i obowiązków o charakterze publicznoprawnym zastrzeżonych dla ustaw podatkowych. Leasingoawca, który uprzednio nabywa rzecz aby ją oddać w leasing jest kupującym (nabywcą) a osoba od której rzecz nabył jest sprzedawcą (zbywcą). W konsekwencji za prawidłowe należy uznać stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z którego wynika, że wartość początkowa przedmiotu leasingu odpowiada cenie nabycia przedmiotu przez finansującego a „odsetkową część opłaty leasingowej” stanowi różnica między sumą opłat wynikających z umowy leasingowej, a ceną nabycia środka trwałego uiszczoną przez finansującego. W 2005 r. pojęcie przychodu z tytułu umowy leasingu zostało określone w art.12 ust.3c u.p.d.o.p. jako przychody należne określone na dzień, w którym należności wynikające z tych umów stają się wymagalne. Przepis ten wyznacza więc datę powstania przychodu z tytułu umowy leasingu.

Wnioskiem z dnia 15 grudnia 2005 r. spółka H. sp. z o. o, w Warszawie zwróciła się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z wnioskiem o udzielenie interpretacji o zakresie i sposobie stosowania ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z póżn. zm.) - zwana dalej ”u.p.d.o.p.” - w jej indywidualnej sprawie, wnosz ...

W jakiej wysokości można odliczyć podatek naliczony w momencie przedłużenia okresu trwania umów leasingu samochodów osobowych i ciężarowych podnajmowanych przez spółkę?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia: 24.01.2006 r., doręczonego do tut. Urzędu w dniu 26.01.2006 r. uzupełnionego następnie pismem z dnia 05.04.2006 r., data wpływu do MUS 07.04.2006 r. w sprawie udziel ...

Czy wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całego podatku VAT naliczonego zawartego na fakturze wystawionej przez firmę leasingową z tytułu wydania samochodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

czy w przypadku leasingu, o którym mowa w art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu pierwszej opłaty leasingowej zgodnie z art. 12 ust. 3a ww. ustawy, natomiast przychód z tytułu pozostałych opłat leasingowych w przypadku leasingu, o którym mowa w art. 17b wskazanej ustawy oraz opłat leasingowych w przypadku leasingu, o którym mowa w art. 17f wskazanej ustawy, zgodnie z art. 12 ust. 3c tej ustawy, czy też będą miały zastosowanie zasady określone w art. 12 ust. 3a wskazanej ustawy w odniesieniu do wszystkich opłat leasingowych ?

W dniu 29.06.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółkio udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.W powyższym piśmie Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność leasingową jako finansujący, w ramach której zawiera umowy leasingu, o których mowa w art. 17b i 17f ustawy o podatku dochodowym od osób p ...

Dot. naliczania amortyzacji w rozumieniu art. 16a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od obiektów sklepu i magazynu wzniesionych na cudzym gruncie, a następnie oddanych podatnikowi w najem, w których to obiektach podatnik prowadzi działalność handlową i uzyskuje przychody.

Działając na podstawie: art. 14a § 1, § 2 i § 4, art. 14b 1 i § 2, art. 216 § 1 , art. 218 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 7, art. 16a ust. 1, ust. 2, art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. ), § 1 ust ...

Generowanie strony w 23 ms