Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: konsorcjum

Czy z otrzymanych faktur VAT dotyczących zakupu towarów i materiałów związanych z funkcjonowaniem konsorcjum wystawionych na administratora można odliczyć podatek VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 15.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w kwestii odliczenia przez Podatnika podatku n ...

1. Czy środki pieniężne otrzymane przez Jednostkę na realizację Działań w ramach sektorowego Programu Operacyjnego pod nazwą: „Wsparcie doradztwa rolniczego” i „Szkolenia” będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych? 2. Czy Podatnik postępuje prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów w roku 2005 poniesione koszty realizacji działania pod nazwą „Szkolenia” oraz czy prawidłowym będzie wykazanie otrzymanych środków w roku 2006 jako dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie - po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 07.02.2006 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 30.01.2006 r., znak: II US.I.PB/423-3/06 (sprostowanego postanowieniem z dnia 14.02.2006r., znak I ...

Czy zawarcie i wykonanie umowy konsorcjum w związku z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych wywiera szczególne skutki podatkowe na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy przedstawiony przez spółkę sposób fakturowania przychodów i zaliczania kosztów zakupów związany z wykonaniem umowy konsorcjum jest prawidłowy ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 22.05.2007r ...

1. Czy należności Spółki z faktur wystawionych na rzecz GDDKiA za wykonanie usług zgodnie z Umową z GDDKiA są w całości przychodami Spółki? Spółka utworzyła konsorcjum z P-M S. A. w celu wzięcia udziału w przetargu, ogłoszonym przez GDDKiA na realizację zlecenia budowlanego. Spółka wystawia faktury i przyjmuje należności od GDDKiA w całości. Następnie P-M S. A. wystawia fakturę na rzecz Spółki na kwotę odpowiadającą udziałowi P-M S. A. w przychodach z wykonania Umowy z GDDKiA (tj. 40%). Wszystkie koszty związane z wykonaniem Umowy z GDDKiA obciążają bezpośrednio Spółkę, która obciąża P-M S. A. (wystawia na jej rzecz faktury) kwotą odpowiadającą 40% ogólnej kwoty kosztów poniesionych w związku z realizacją Umowy z GDDKiA. 2. Czy jest przychodem Spółki kwota otrzymana od P-M S. A. tytułem zapłaty części (40%) kosztów związanych z wykonaniem Umowy z GDDKiA, pierwotnie poniesionych przez Spółkę, która to zapłata następuje na podstawie faktury „odsprzedaży” (refaktury) części usług i materiałów, wystawionej przez Spółkę na rzecz P-M S. A.? 3. Czy zafakturowana przez P-M S. A. kwota udziału P-M S. A. (40%) w ogólnej kwocie przychodów z wykonania Umowy z GDDKiA jest kosztem uzyskania przychodów Spółki? 4. Część prac będzie wykonana bezpośrednio przez P-M S. A. jako podwykonawcę. Czy kwoty zafakturowane przez P-M S. A. jako podwykonawcę w związku z wykonaniem określonych usług podwykonawczych są kosztami uzyskania przychodów Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników realizujących projekt finansowany z 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra ...

Czynność realizowana w ramach umowy konsorcjum, polegająca na przekazaniu Wnioskodawcy przez Przewoźnika należnej mu kwoty dotacji (wpłacanej przez Marszałka Województwa na rachunek bankowy Przewoźnika), w sytuacji gdy beneficjentem są obie strony umowy konsorcjum nie jest dostawą towarów, ani też świadczeniem usług. Zatem, czynność ta może być dokumentowana notą księgową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty obciążenia kwotą prowizji i dyskonta w części dotyczącej należności firmy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Oznacza to, iż zarówno przekazanie przez lidera jak i otrzymanie przez członków konsorcjum przedmiotowej dotacji nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem wzajemne rozliczenia między stronami umowy konsorcjum nie powinny być dokumentowane fakturą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Przekazanie przez Wnioskodawcę 50% przychodu otrzymanego ze sprzedaży biletów za przewozy pasażerskie na rzecz partnera konsorcjum

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Przekazanie przez Wnioskodawcę 50% przychodu z tytułu otrzymanej dotacji do krajowych przewozów pasażerskich na rzecz partnera konsorcjum

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 15 ms