Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo szczególne (lex specialis)

Spółka zwróciła się z wnioskiem o potwierdzenie prawidłowości stanowiska, zgodnie z którym- dla celów pdop czynności wykonywane przez Spółkę powinny być traktowane jako reklama- wszelkie wydatki ponoszone przez Spółkę na reklamę produktów leczniczych, stanowią koszty uzyskania przychodów dla celów pdop na podstawie art. 15 ust. 1 updop.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki xxx Sp. z o.o. z dnia 22.12.2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 28.12.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

Czy na gruncie obowiązujących obecnie przepisów Ustawy CIT, z uwzględnieniem powołanej regulacji art. 52 Prawa farmaceutycznego wszystkie wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z działalnością reklamową produktów leczniczych (które następnie są podstawą do wystawienia faktury za usługi reklamowe) są kosztem uzyskania przychodów w pełnej wysokości?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki xxx Sp. z o.o. z dnia 06.02.2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 12.02.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej ...

Generowanie strony w 69 ms