Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uzupełnienie decyzji

Zakres stosowania instytucji uzupełnienia decyzji administracyjnej został precyzyjnie określony w Ordynacji. Zgodnie z art. 213 § 1 strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do a/ rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, b/ wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub c/ co do skargi do sądu administracyjnego albo d/ sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. Oznacza to, że w treści art. 213 Ordynacji uregulowane zostało naprawianie wad decyzji małej wagi, gdyż naprawianie wad istotnych jest możliwe jedynie w trybie środków zaskarżenia - zwyczajnych i nadzwyczajnych - czy też w ramach kontroli sądowo administracyjnej (zob. podobnie wyrok WSA z 17 czerwca 2004 r. sygn. III SA 708/03, Lex Nr 147331). Założeniem ustanowienia instytucji uzupełnienia decyzji jest to, że dotyczyć może dwóch składników decyzji, tj. rozstrzygnięcia i pouczenia. Uzupełnienie rozstrzygnięcia sprawy ma miejsce wówczas, gdy z powodu błędu w ocenie stanu faktycznego i prawnego sprawy lub niedbalstwa przy sporządzaniu decyzji wydano decyzję częściową, chociaż w ocenie organu ją wydającego miała ona załatwiać sprawę. Niekompletność rozstrzygnięcia sprawy powinna być przy tym widoczna przy zestawieniu go do dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy i zakresu żądań strony . Sąd zwraca uwagę, że w sprawach interpretacji przy których nie prowadzi się postępowania dowodowego celem dokonania ustaleń faktycznych organ winien odpowiedzieć jedynie na postawione pytanie. Dopiero wówczas gdy organ nie może udzielić odpowiedzi z braku danych istotnych dla interpretowanego przepisu, wzywa stronę w trybie art. 169 § 1 Ordynacji o uzupełnienie wniosku. Powinny być to jednak sytuacje wyjątkowe bowiem celem przepisów było usprawnienie obrotu gospodarczo - finansowego, a zasadą - pytanie z interpretacją -odpowiedź potwierdzająca lub przecząca. Nie może być, tak jak w tej sprawie, że organ podatkowy, zdaniem biegłego, powinien ocenić całokształt jego obowiązków podatkowych i ustalić na przyszłość jego linię postępowania jako biegłego sądowego. Nie dlatego, że akurat ten biegły jest biegłym do spraw podatkowych, ale dlatego że nie mieści się to ramach badanych przepisów. Kolejne pytania podatników, częstokroć alternatywne, pogłębiające pierwotnie stawiane zagadnienia są nowymi wnioskami o interpretację.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie decyzją z 4 stycznia 2006 r. Nr 1401/VO/4407/14-114/05/MC, na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w zw. z art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej jako „Ordynacja", odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z 12 sierpnia 2005 r. Nr US-31/PW/II/443--207/III/05/ ...

W trybie uzupełnienia lub sprostowania decyzji nie można domagać się ponownego rozpoznania sprawy. Tego rodzaju możliwości nie stwarza powołany przepis art. 213 § 1 Ordynacji podatkowej. Tym bardziej nie można domagać się ponownego odmiennego rozstrzygnięcia sprawy.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 marca 2007 r., sygn. akt: I SA/Sz 630/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Zygmunta P na postanowienie Dyrektora Iżby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 lipca 2006 r., nr PB-2.47-411803-17/06, w przedmiocie odmowy uzupełnienia oraz sprostowania decyzji odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiące od ma ...

Ordynacja podatkowa w zakresie złożenia odwołania od decyzji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 12 ms