Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpisy amortyzacyjne

Koszty uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w związku z zapytaniem o sposobie amortyzacji sprzętu lekarskiego w przypadku przerwy w funkcjonowaniu gabinetu lekarskiego wyjaśnia: Amortyzację środków trwałych reguluje art. 22a - 22n ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od o ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy w Sandomierzu w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Pismem z dnia 24.02.2003 r. bez numeru zwróciliście się z zapytaniem czy wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest dochód odpowiadający równowartości odpisów amort ...

Dotyczy prawidłowego ustalenia okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy.

W związku z pismem Spółki z o.o. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie wysokości stawki odpisów amortyzacyjnych od nabytego przedsiębiorstwa - Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Stan faktyczny opisany przez Spółkę jest następując ...

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na zagospodarowanie otoczenia siedziby Spółki poprzez zaprojektowanie i urządzenie terenów zielonych oraz zaliczenia poniesionych z tego tytułu wydatków do kosztów uzyskania przychodów w całości w momencie ich poniesienia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) koryguje niniejszym pismem w poniżej określonym zakresie wyjaśnienia Urzędu Skarbowego nr PD-I/423-5/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. stanowiące odpowiedź na zapytanie Spółki z dnia 28 lipca 2003 r. w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przy ...

Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych: Umorzenie części pożyczki a przychód podatkowy, podlegający zwolnieniu przedmiotowemu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wysokość odpisów amortyzacyjnych zaliczanych w ciężar kosztów uzyskania przychodów a sfinansowanie umorzoną pożyczką innego inwestycyjnego przedsięwzięcia proekologicznego.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Prudniku w odpowiedzi na pismo z dnia 2.07.2003 r., nr L.dz. /1710/2003 przesłane pismem Izby Skarbowej w Opolu nr PD-I-48/22/BA/03 z dnia 15.07.2003 r. (data wpływu 17.07.2003 r.) oraz pismo nr L.dz.(1840)2003 z dnia 16.07.2003 r. (data wpływu 17.07.2003 r. ...

w sprawie sposobu naliczania amortyzacji podatkowej (stanowiącej koszt uzyskania przychodu) od środków trwałych częściowo sfinansowanych dopłatą

Odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie sposobu naliczania amortyzacji podatkowej (stanowiącej koszt uzyskania przychodu) od środków trwałych częściowo sfinansowanych dopłatą, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje: Przepis ...


- w jaki sposób ustalić wartość początkową srodków trwałych gdy zostały nabyte przed dniem założenia ewidencji i nie można ustalić ceny ich nabycia?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wynikającą z pisma z dnia 03.10.2003 r. znak: US.II.PDF/415/99/03 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dokonuje zmiany zawartej w nim interpretacji. S ...

Dnia 16.12.2003r. nabyłem samochód ciężarowy, który bedzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Na zakup samochodu zaciągnąłem kredyt bankowy. W dniu 22.12.2003r. podpisałem z bankiem umowę przewłaszczeniasamochodu, na mocy której bank został właścicielem pojazdu. Czy będę miał prawo do ujmowania w kosztach odpisów amortyzacyjnych tego pojazdu ? Czy używanie samochodu będzie dla mnie stanowiło przychód przychód z nieodpłatnych świadczeń ?

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 15.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: stosownie do art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkie ...

Czy mogę dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nabytych praw autorskich za miesiące, w których działalność jest zawieszona oraz za miesiąc, w którym działalność prowadzona jest tylko przez kilka dni ?

W odpowiedzi na Pana zapytanie zawarte w piśmie z dnia 12.01.2004 r. (data wpływu do Urzędu 15.01.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. ...

Generowanie strony w 47 ms