Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: testament

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, jeżeli spadkodawczyni zmarła 13.01.2006r. przekazując swój majątek testamentem w części synowi oraz wnukowi, a otwarcie testamentu nastąpi w 2007r. i postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku również uprawomocni się w 2007r.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany działając na podstawie art. 216 i art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa / tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. /, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2007r. w zakresie podatku od spadków i darowizn stwierdza, iż przedstawione w pkt 1 zapytania stanowisko Strony w części dotyczącej p ...

czy podatek od przychodu uzyskanego przez spadkobiercę z tytułu nabytych w drodze spadku autorskich praw majątkowych, powinien być liczony według skali podatkowej 19%, 30%, 40% od kwoty brutto według art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przysługują w tej sytuacji koszty uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich?

Stan faktyczny Z wniosku płatnika wynika, że prowadzone przez płatnika Studio Wydawnicze ... współpracowało z Ks. ... Współpraca ta dotyczyła wydawania poezji Ks. .... Honorarium dla autora należne było z tytułu umów o dzieło, gdzie autorowi przysługiwały 50%-we koszty uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich. Ks. ... przed śmiercią w testamencie spadkobierczynią jego praw majątkowych uczynił ...

Ustalenie przepisów regulujących przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej na mocy zapisu testamentowego, z testamentu otwartego w 2006 r., a realizowanego w 2007 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Nabycie spadku na podstawie testamentu po zmarłej babci w 2006 r. a możliwość skorzystania ze zwolnienia obowiązującego po 01.01.2007 r. III SA/Wa 505/08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy polecenie testamentowe wypłaty podmiotowi wskazanemu w tym poleceniu, a nie będącemu stroną w umowie wydawniczej, części z uzyskanego honorarium autorskiego spadkobiercy praw autorskich, obniża o tę część przychód spadkobiercy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku –Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r, nr 8, poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.05.2007 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zapytania: Czy polecenie testamentowe wypłaty podmiotowi wskazanemu w tym poleceniu, a nie ...Zwolnienie z opodatkowania przychodu z przeniesienia własności nieruchomości na cele uzasadniające wywłaszczenie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra F ...

Czy sprzedaż nieruchomości na cele publiczne uzasadniające jej wywłaszczenie będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra F ...

Ile Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatku, gdyby był liczony od pełnej kwoty zachowku? Czy Wnioskodawczyni może płacić podatek od kwoty, którą faktycznie otrzymała – na koniec roku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 52 ms