Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: towarzystwa ubezpieczeniowe

Czy koszty z tytułu należnych pośrednikom prowizji akwizycyjnych powinny być na podstawie obecnego brzmienia art.15 ust.4 ustawy CIT zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych i w związku z tym rozliczane na takich samych zasadach jak dla celów rachunkowych tj. być potrącane w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu składki zarobionej, o której mowa w § 2 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia, a który to przychód wynika wprost z brzmienia art.12 ust.1 pkt 5 ustawy CIT ?

W ramach prowadzonej przez siebie działalności ubezpieczeniowej Spółka wykonuje czynności ubezpieczeniowe związane z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w dziale II- Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. W tym zakresie Spółka zwiera lub zleca zawieranie umów ubezpieczenia uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym. W celu u ...

Czy otrzymane odszkodowanie z tytułu nieuregulowania należności z tytułu sprzedaży lub dostawy towarów lub usług przez dłużnika stanowiącej przychód należny podatnika, winno zostać zaliczone do przychodów podatkowych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 29.12.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 02.01.2007r.), uzupełnionego pismem nr AS24/01/07 z dnia 08.01.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 16.01.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo ...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona jest towarzystwem ubezpieczeniowym, którego działalność podstawowa polega na sprzedaży usług ubezpieczeniowych, zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z opodatkowania. Strona zawarła umowę nabycia dedykowanego programu komputerowego, którego główne funkcje to obsługa wniosków, umów ubezpieczenia oraz płatności dla rynku klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Program umożliwia także prowadzenie sprzedaży przez Internet. Po skompletowaniu go program został przez Stronę zakwalifikowany jako wartość niematerialna i prawna i wprowadzony do ewidencji majątku trwałego. Na wartość jego wartość składają się: zakup licencji, usług doradczych, informatycznych, szkoleniowych i innych związanych z wdrożeniem programu oraz nieodliczony podatek od towarów i usług wynikający z faktur zakupu. Okres korzystania z programu miał być czasowy, do momentu odpłatnego przeniesienia na inny podmiot z grupy. Zamiar odsprzedaży potwierdzają zapisy umowy licencyjnej, które przyznają nabywcy prawo do przeniesienia praw do użytkowania przedmiotowego programu na inny podmiot z grupy. Strona stoi na stanowisku, iż skoro program komputerowy od początku miał być przedmiotem sprzedaży, to Strona ma prawo do potrącenia całej wartości podatku naliczonego związanego z zakupem licencji i usług wdrożeniowych, czyli pomniejszenia podatku należnego od sprzedaży programu do spółki celowej o cały podatek naliczony związany z zakupem i instalacją.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan ...

Czy wypłatę transferową z PPE należy traktować jako wpłatę na IKE przy ustalaniu wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu zwrotu środków z IKE?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń określonych w dziale I grupa 1 oraz 3 załącznika do ustawy z dn.22.05.2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz.1151 z późn.zm.), tj. ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Towarzystwo oferuje zar ...

Wątpliwości Podatnika budzi, czy Spółka prawidłowo postępuje wykazując na bieżąco stopniowo dochód z tytułu realizacji wyceny jednostek uczestnictwa zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez transakcje sell-buy-back polegające na jednoczesnym zbyciu i odkupieniu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do ...

Usługi detektywistyczne należy opodatkować stawką podatku w wysokości 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup polisy ubezpieczeniowej na rzecz pracowników będą kosztem uzyskania przychodów Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Czy metoda FIFO, określona w przepisach art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), ma zastosowanie przy ustalaniu dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (art. 24 ust. 15 ww. ustawy)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy dochodem oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym, na które to konto zostały uprzednio przekazane środki z pracowniczego programu emerytalnego (w ramach wypłaty transferowej z PPE na IKE), jest – w przypadku zwrotu środków zgromadzonych na IKE – jedynie dochód osiągnięty w ramach oszczędzania na IKE, czy też również dochód osiągnięty przed wypłatą transferową środków z PPE na IKE w ramach pracowniczego programu emerytalnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy do celu ustalania kosztu sprzedaży jednostek z danego dnia, Towarzystwo powinno przyjmować koszt jednostek odpowiadających zleceniu sprzedaży z danego dnia, czy może ustalać wynik na podstawie fizycznego rozliczenia z T… (na podstawie kompensaty)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 28 ms