Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stan magazynowy

Spółka nabywa towary i usługi z krajów Unii Europejskiej oraz importuje towary z państw spoza Unii, na które otrzymuje dowód odprawy celnej JDA SAD. Spółka dokonuje też sprzedaży do krajów Unii i eksportuje towar. Czy prawidłowo przelicza zobowiązania do 31.12.2006 r. i przychody w walutach obcych do 31.12.2006 r. i po tej dacie, oraz oblicza różnice kursowe?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 17 stycznia 2007 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 22.01.2007.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowe ...

Generowanie strony w 6 ms