Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zbycie udziałów w spółce

Czy darowizna, której przedmiotem jest ogoł praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na rzecz siostry, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatniczka jest wspólnikiem spółki jawnej. Obecnie wnioskodawczyni zamierza zbyć w formie umowy darowizny ogół swoich praw i obowiązków jako wspólnika spółki na rzecz swojej siostry.W związku z powyższym strona wniosła zapytanie, czy darowizna praw majątkowych stanowiących ogół praw i obowiązków w spółce jawnej na rzecz siostry podlega opodatkowaniu ...

Czy zbycie udziałów w spółce jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak, to jak należy ustalić koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy odpłatne zbycie udziałów w spółce jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Przekształcenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną i sprzedaż udziałów w spółce jawnej małżonce Wnioskodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy należny podatek w wysokości 19% od przychodu ze sprzedaży udziałów w celu ich umorzenia powinien być obliczony i odprowadzony do urzędu skarbowego od uzyskanego dochodu, czyli różnicy między uzyskanym przychodem a kosztem uzyskania tego przychodu (tj. przychód pomniejszony o koszt nabycia zbytych udziałów oraz ewentualne inne koszty)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Czy w przypadku zbycia przez Spółkę komandytowo-akcyjną aktywów, dochodem Wnioskodawcy będzie dochód z udziału w Spółce, tj. udział w zysku (stracie) Spółki wynikającym ze sprzedaży aktywów, obliczonym jako różnica pomiędzy przychodem ze zbycia aktywów a ich wartością (ustaloną dla potrzeb wyceny wkładu) określoną w statucie Spółki?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8,poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 28.06.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że ...

Interpretacja zmieniająca interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy a dotyczącej mozliwości zwolnienia z opodatkowania w Polsce dochodu z odpłatnego zbycia udziałow na rzecz spółki w celu ich umorzenia.

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr z 2005 r. Nr 8, póz. 60. z późn. zm.) Minister Finansów zmienia interpretację indywidualną z dnia 22 sierpnia 2007 r., znak: ITPB1/415-36/07/MR, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w imieniu Ministra Finansów dla „S.” Sp. z o.o. w G., NIP (…) w ten sposób, iż stwierdza, że: stanowisko Dyrek ...

Skutki podatkowe czynności odpłatnego zbycia udziałów, jako ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Czy zwrot wkładu wniesionego do spółki jawnej, zwrot udziału w majątku Spółki ponad wniesiony wkład, remanent sporządzony w związku z wystąpieniem ze spółki będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług i czy w tej sytuacji zajdzie konieczność korekty podatku naliczonego w podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy koszty związane z kredytem zaciąganym na potrzeby wskazanej powyżej transakcji, w szczególności takie jak odsetki od kredytu czy prowizje za rozpatrzenie wniosku lub udzielenie kredytu, stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w momencie zapłaty lub w dacie kapitalizacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 58 ms