Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przerwa w działalności gospodarczej

Koszty uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w związku z zapytaniem o sposobie amortyzacji sprzętu lekarskiego w przypadku przerwy w funkcjonowaniu gabinetu lekarskiego wyjaśnia: Amortyzację środków trwałych reguluje art. 22a - 22n ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od o ...

Zwolnienia podmiotowe

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 26.06.2003 r. (wpływ do urzędu 27.06.2003 r.), dotyczące rejestracji do podatku VAT oraz obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

- dotyczy kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data złożenia w US 04.12.2003 r.), uzupełnione 17.12.2003 r. wyjaśnia co następuje: Aby móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – na podstawie art. 22 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 23 ustawy z dnia ...

Czy podatnik prowadzący działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych ma obowiązek zawiadomienia o przerwie w działalności.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) nie nakłada na podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych obowiązku składania zawiadomienia o przerwie w prowadzeniu działalności.W przypadku przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, opodatkowanej tą formą ...

Kiedy powstaje obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w związku ze wznowieniem przez osobę fizyczną działalności po przerwie, jeżeli prowadziła ww. ewidencję w zlikwidowanej działalności?

W związku z pisemną informacją Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 2 marca 2004 r., nr IV/443/8/04/I o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15 stycznia 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 20 lutego 2004 r., ...

Czy jest obowiązek zgłaszania przerwy w wykonywaniu działalności gospodarczej opodatkowanej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego ?

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) nie nakładają na podatników obowiązku informowania urzędów skarbowych o przerwie w wykonywani ...

- dotyczy zasad amortyzacji środków trwałych jak również zasad dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 lutego 2004 r. o udzielenie informacji dot. zasad amortyzacji środków trwałych jak również zasad dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku działając w oparciu o przepisy art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. ...

dotyczy prawa do wspólnego rozliczenia podatku dochodowego z małżonką za 2003 r. w sytuacji, gdy od 27.07.2001 r. podatnik zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu zapytania z dnia 23.03.2004 r. odnośnie prawa do wspólnego rozliczenia podatku dochodowego z małżonką za 2003 r. w sytuacji, gdy do dnia 27.07.2001 r. prowadził pan działalność gospodarczą w zakresie usług ślusarskich – Przedsiębiorstwo Usługowe „R.”, opodatkowaną ...

- dotyczy zawieszenia działalności w przypadku opłacania podatku na zasadach ogólnych.

Stosownie do art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) zwróciła się Pani pismem z dnia 21.07.2004 r. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie obowiązku pisemnego zawiadomienia organu podatkowego o okresowym zawieszeniu działalności gospodarczej w przypadku opłacania podatku dochodowego ...

Czy rozpoczynając działalność gospodarczą w 2004r. po ponad 3 letniej przerwie (likwidacja nastąpiła w dn. 01.09.2004 r.) jestem - dla potrzeb związanych z obowiązkiem ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fisklalnej - podatnikiem "rozpoczynającym działalność gospodarczą"?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowa ...

Generowanie strony w 24 ms