Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dystrybutor

Jakimi dokumentami księgowymi powinnam udokumentować powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany: postanowił uznać stanowisko Strony przedstawione w zapytaniu z dnia 05.12.2006r. w zakresie pytania dotyczącego dokumentowania momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT, za ni ...


Czy wystawienie faktury sprzedaży na reklamowany towar przez hipermarket na rzecz Podatnika będzie uprawniało Spółkę do zaliczenia kwoty netto z tej faktury do kosztów uzyskania przychodów oraz, czy w sytuacji, gdy hipermarket nie wystawi faktury sprzedaży na rzecz Spółki, a Spółka B wystawi fakturę korygującą, wystawiona korekta zmniejszy koszt uzyskania przychodów, a wartość reklamowanych towarów będzie dodatkowym przychodem dla Spółki?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, uzupełnionego pismami z dnia 13.06.2007r. i z dnia 21.06.2007r., Naczelnik Pierwszego M ...

Czy wynagrodzenie za sprzedaż aparatów telefonicznych i akcesoriów przez dealerów, zależne od ceny i łącznej wartości sprzedanych telefonów, jest kosztem uzyskania przychodu? Czy wynagrodzenie wypłacane firmie GGG za zawieranie umów w imieniu Spółki, obsługę posprzedażową klientów, sprzedaż telefonów i akcesoriów, zależne od ilości i rodzaju zawartych umów oraz liczby, ceny i łącznej wartości sprzedanych telefonów, jest kosztem w momencie zaksięgowania otrzymanych od GGG faktur VAT? Spółka świadczy usługi telefonii komórkowej i dostępu do internetu za pomocą telefonu komórkowego, sprzedaje aparaty telefoniczne i akcesoria do nich umożliwiające korzystanie z tych usług. Zawieranie umów w imieniu Spółki na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz sprzedaż telefonów i akcesoriów następuje w sieciach sklepów dystrybutorów (dealerów). Wynagrodzenie jest naliczane przez Spółkę na podstawie raportu rozliczeniowego generowanego w systemie informatycznym Spółki. Informacja o wysokości przyznanego wynagrodzenia jest przesyłana dealerowi po zakończeniu okresu rozliczeniowego w formie raportu rozliczeniowego. Na podstawie informacji dealer wystawia fakturę VAT opiewającą na wysokość wyliczonego przez Spółkę wynagrodzenia.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki (zwanej dalej Spółką, Wnioskodawcą) z dnia 29 czerwca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 29 czerwca 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposob ...

Czy wydatki na zakup wody i dzierżawę dystrybutora mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

Wnioskiem z 27.06.2007 roku strona zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, przedstawiając następujący stan faktyczny : X w celu poprawy warunków pracy pracowników (ochrona strun głosowych) podpisał umowę na dostarczanie co miesiąc butli z niegazowaną wod ...

Wypłatę wynagrodzenia przez Spółkę na rzecz Dystrybutorów w zamian za realizację określonego planu sprzedaży (miesięcznego i kwartalnego) towarów Spółek należących do Grupy …, należy uznać za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami), które podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

stawka podatku VAT na montaż okien i drzwi w obiektach budownictwa mieszkaniowego, dokonany w 2006 i 2007 roku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...Czy słusznym jest, iż Spółka, mając na uwadze charakter i zakres ich działalności jak i ustalone zasady współpracy z Dystrybutorami, nie będzie posiadała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zakładu w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy o PDOP, w powiązaniu z art. 6 umowy polsko – amerykańskiej ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 67 ms