Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kurs faktycznie zastosowany

Czy w przypadku spłaty kwot głównych pożyczek, zaciągniętych w latach 1996–1999 przez spółki, których następcą prawnym jest Wnioskodawca, dochodzi do realizacji różnic kursowych z art. 15a ust. 2 pkt 5 w związku z art. 15a ust. 9 oraz art. 15a ust. 3 pkt 5 w związku z art. 15a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które w związku z art. 15a ust. 4 tej ustawy kalkulowane będą odpowiednio, jako: 1) w zakresie głównych kwot pożyczek - różnica między wartością pożyczki w USD z dnia jej otrzymania, przeliczoną wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania pożyczki, a wartością pożyczki w USD z dnia jej spłaty, przeliczoną wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień jej spłaty (a w przypadku, gdy spłata nastąpi przy użyciu walut zakupionych tego samego dnia - z zastosowaniem faktycznego kursu waluty); 2) w zakresie tej części spłacanych kwot głównych pożyczek, która wynika z dokonanej w 1999 r. kapitalizacji odsetek do kwoty głównej pożyczek - różnica pomiędzy wartością pożyczki w USD z dnia kapitalizacji odsetek, przeliczoną wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień kapitalizacji, wartością pożyczki w USD z dnia jej spłaty, przeliczoną według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień spłaty pożyczki (a w przypadku, gdy spłata nastąpi przy użyciu walut zakupionych tego samego dnia - z zastosowaniem faktycznego kursu waluty)? Czy tak skalkulowane różnice zgodnie z art. 15a ust. 1 zwiększają przychody podatkowe lub koszty uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

dotyczy kursów walut stosowanych do wyceny kosztów poniesionych na podstawie: - faktur WNT dokumentujących nabycie, - faktur dokumentujących import usług. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej kursów walut stosowanych do wyceny kosztów poniesionych na podstawie faktur zakupowych z importu lub ...

1)W jaki sposób należy interpretować zwrot „faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia” występujący w art.15a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w ciągu dnia kurs zmienia się kilkakrotnie? 2)Który kurs należy uznać za właściwy dla określenia zaistnienia różnic kursowych?3)Czy i w jakich okolicznościach można zastosować na potrzeby określenia różnic kursowych, kurs średni ogłoszony przez NBP w dniu poprzedzającym?

Stan faktyczny:Podatnik zajmuje się transportem wykonywanym m.in. na rzecz nierezydentów. Za świadczone usługi podatnik wystawia faktury w EURO lub USD, a nierezydenci regulują należności wynikające z tych faktur odpowiednio w EURO lub USD. Należności wpływają na rachunek walutowy podatnika. Wpływające należności nie są przewalutowywane. Gromadzone są na lokatach walutowych lub służą zapłacie zadł ...


Pytanie dotyczy potwierdzenia prawidłowości interpretacji pojęcia „kurs faktycznie zastosowany”, o którym mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.02.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 20.02.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia prawidłowości interpretacji pojęcia „kur ...


1. Czy pod pojęciem „kurs faktycznie zastosowany” należy rozumieć kurs kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a jeżeli tak, to czy kurs kupna i sprzedaży dotyczy tylko transakcji zrealizowanych kupionych, lub odsprzedanych bankowi walut? 2. Czy do wyceny transakcji dokonywanych na rachunku walutowym należy zastosować hipotetyczny kurs kupna, bądź sprzedaży banku obsługującego (bank nie stosuje i nie podaje kursu) czy średni NBP?

Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego zrodziła się wątpliwość, jaki kurs wymiany waluty powinien być zastosowany do przeliczania wpływu waluty na walutowy rachunek bankowy?

14 czerwca 2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony 20 sierpnia 2007r. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Spółki jest w głównej mierze działalność rolnicza, polegająca na wytwarzaniu produktów ro ...

1) Jakie zasady należy zastosować do wyliczenia różnic kursowych dla poszczególnych transz kredytów w walucie obcej zaciągniętych przed dniem 31.12.2006 r. a spłacanych po tej dacie oraz dla środków pieniężnych w walucie obcej? 2) Jakie zasady należy zastosować do wyliczenia różnic kursowych dla poszczególnych transz kredytów w walucie obcej zaciąganych od 01.01.2007 r. i spłacanych po tej dacie oraz dla środków pieniężnych w walucie obcej?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.07.2007 r. wniesionego przez Sp. z o.o. „R” reprezentowaną przez pełnomocnika Pana X na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urz ...

Czy dodatnia różnica kursowa powstała pomiędzy wartością zaciągniętego kredytu, a jego wartością w momencie spłaty, która nastąpiła z pominięciem rachunku bankowego Spółki, będzie stanowić przychody podatkowe Spółki.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 23.04.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.04.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.12.2006r., ...

Generowanie strony w 12 ms