Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sieć telekomunikacyjna

Czy wykonanie instalacji teleinformatycznej będzie podlegać od dnia 1 września 2006 r. obowiązkowi rejestracji przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.08.2006 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego 24.08.2006 r.), uzupełnionego pismami z dnia 07.09.2006 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego 0 ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży działek niezabudowanych, przez które mogą przechodzić budowle takie jak: linie telekomunikacyjne, energetyczne, światłowodowe, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci gazowe, wodociągowe, studnie, studzienki, przykanaliki, komory, słupy oświetleniowe, słupy z sieciami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, oświetleniowymi, hydranty.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego oraz przy założeniu, iż Spółka pozyska właściwą opinię niezależnej jednostki badawczej, o której mowa powyżej, Spółka wnosi o wskazanie: 1. Czy Spółka ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania CIT, w deklaracji podatkowej za odpowiedni rok podatkowy, wydatków poniesionych na nabycie licencji dotyczących systemu telekomunikacyjnego wraz z kosztami ich wdrożenia, w wysokości 50% wartości tych wydatków - jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.? 2. Czy wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na oprogramowanie powinny zwiększać koszty ich wdrożenia, poniesione do momentu przyjęcia tych licencji do używania? 3. Czy Spółka ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania CIT wydatków na nabycie infrastruktury technicznej (hardware) wraz z kosztami związanymi z ich instalacją służących obsłudze systemu telekomunikacyjnego, w wysokości 50% wartości tych wydatków - jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.(dalej: ustawa o CIT)? 4. Czy płatności dokonane w roku 2008 w przypadku licencji wprowadzonych do używania w 2009 r. (lub odpowiednio 2009 r. w przypadku licencji wprowadzonych do użytkowania w 2010 r.) stanowią w rozumieniu art. 18b ust. 5 ustawy o CIT przedpłaty (zadatki) na poczet wydatków określonych w art. 18b ust. 4 ustawy o CIT i dla celów obliczenia wielkości odliczenia należy je uznać za poniesione w roku wprowadzenia poszczególnych licencji do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych? 5. Czy wydatki uwzględnione w wartości początkowej licencji, przyjętych do użytkowania w 2009 r., które zostaną zapłacone w roku 2010 powinny zostać uwzględnione przy ustaleniu wielkości odliczenia w roku 2009?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 9 ms