Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instancyjność

Jeżeli samo rozstrzygnięcie zawarte w decyzji wydanej w pierwszej instancji jest prawidłowe i brak jest w związku z tym podstaw do podjęcia w sprawie innego rozstrzygnięcia, to wady uzasadnienia tej decyzji podlegają korekcie poprzez ich wskazanie i odpowiednie wyjaśnienie w uzasadnieniu decyzji organu odwoławczego. Organ odwoławczy obowiązany jest niejako „zastąpić wadliwą cześć uzasadnienia argumentacją, którą uznaje za prawidłową. Dyrektor Izby Skarbowej nie uwzględnił tego, że w zaskarżonej decyzji podejmował rozstrzygnięcie jako organ odwoławczy wobec decyzji odnoszącej się co prawda do postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego, ale - zgodnie z poglądem wyrażonym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w ww. postanowieniu - wydanej w pierwszej instancji. Oceny tej decyzji winien był zatem dokonać na podstawie przepisów regulujących „zwykłe" postępowanie odwoławcze, unormowane w Dziale IV Ordynacji podatkowej, a nie w oparciu o art. 141 § 5 pkt 1 tejże ustawy, regulujący szczególny tryb odwoławczy od postanowień w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Stanowisko organu podatkowego (Naczelnika Urzędu Skarbowego) wyrażane jest w uzasadnieniu tego postanowienia, a zatem w tym szczególnym trybie możliwa jest zmiana postanowienia z uwagi na wadliwość w istocie jego uzasadnienia. Jednakże na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 Dyrektor Izby Skarbowej podejmował rozstrzygnięcie jako organ pierwszej instancji, natomiast zaskarżoną w niniejszej sprawie decyzję mógł podjąć wyłącznie na podstawie art. 233 Ordynacji podatkowej. Taki bowiem tryb postępowania odwoławczego wynika z ww. postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2005 r.Ocena zaistniałego stanu faktycznego, w tym również z punktu widzenia pozorności czynności prawnej i obejścia prawa może być dokonana w postępowaniu podatkowym np. dotyczącym szeroko rozumianego „wymiaru" konkretnego zobowiązania podatkowego, a nie w postępowaniu, którego przedmiotem jest udzielenie pisemnej interpretacji Oczywistym jest również, że „pozorność czynności prawnej" i „obejście prawa" wywołują skutki w sterze opodatkowania podmiotu zobowiązanego do uiszczenia podatku (podatnika), a nie płatnika - podmiotu, którego rolą jest jedynie naliczenie obciążającego podatnika podatku, jego potrącenie i przekazanie na rachunek właściwego organu podatkowego. Obowiązek uiszczenia odsetek jako wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu pożyczki, jest nierozerwalnie związany z umową, która obowiązek ten na ożyła - umową pożyczki. Związku odsetek z umową pożyczki nie podważa okoliczność, że strony w okresie późniejszym zmieniły terminy płatności odsetek i w efekcie ich wysokość. Jakkolwiek zmiana terminu płatności ma wpływ na uzyskanie przez pożyczkodawcę odsetek w określonym dniu, to źródłem samego obowiązku ich uiszczenia pozostaje umowa pożyczki. Zmiany umowy z istoty swej nie mają wpływu na jej był prawny - umowa istnieje- chociaż jej postanowienia uzyskują odmienną od początkowej treść, a ich rezultatem może być wcześniejsze wykonanie umowy.

Wnioskiem z 7 stycznia 2005 r. Skarżąca – P. S.A. w Warszawie, zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego na podstawi; art. 14a Ordynacji podatkowej. Przedstawiony przez nią stan taktyczny przedstawiał Się następująco: W 2001 r. Skarżąca, z udziałem zależnej od niej spółki F. z siedzibą w Holandii, przeprowadziła emisję obligacji na rynkach międzynarodowych. Spółka ta wyemi ...

Brak uzasadnienia kwestii naruszenia prawa materialnego, stanowiącego podstawę prawną zaskarżonego orzeczenia, nie pozwala NSA na oceną prawidłowości rozstrzygnięcia i tym samym wyrok Sądu I instancji wymyka się spod kontroli instancyjnej.

Decyzją z dnia 26 maja 2004 r. Nr UKS.DPIII/4-431-676-11-1-03 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku określił „Z.” SA w Z. zobowiązanie w podatku od towarów i usług oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i wrzesień 2000 r. Decyzją z dnia 16 września 2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku uchylił decyzję organu I inst ...

Generowanie strony w 39 ms