Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: środki masowego przekazu

Spółka ma wątpliwości, czy uzyskane przez zwycięzców konkursu nagrody rzeczowe o jednorazowej wartości 649 zł. oraz 40 zł. są wolne od podatku dochodowego w świetle art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF, a w konsekwencji czy na Spółce ciążą obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach w rozumieniu art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konkurs organizowany jest poprzez internet.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony sta ...

Czy portal internetowy jest środkiem masowego przekazu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68, a w konsekwencji czy nagrody o wartości nie przekraczającej 760 zł uzyskane przez zwycięzców w konkursach organizowanych i ogłaszanych na stronach portalu korzystają ze zwolnienia przedmiotowego zawartego we wskazanym artykule?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy ze względu na charakter uczestnictwa w portalu, wygrane w konkursach emitowanych na stronie Wnioskodawcy mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w przypadku, gdy wysokość wygranej nie przekracza wskazanej w przepisach kwoty na spółce ciąży obowiązek naliczenia, pobrania i wpłaty podatku na rachunek właściwego organu skarbowego w związku z niespełnieniem warunku dotyczącego realizacji konkursu w środkach masowego przekazu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy nagrody rzeczowe wręczane uczestnikom konkursów z zakresu bhp w rolnictwie, organizowanych przez Oddział KRUS są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy nagrody uzyskane w organizowanym przez Bank konkursie mogą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wygrane w konkursach organizowanych i emitowanych(ogłaszanych) przez środki masowego przekazu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy zwolnienia jest z podatku dochodowego wygrana w konkursie ogłaszanym na stronie internetowej firmy oraz w lokalnej prasie i radio?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...


Czy nagrody rzeczowe wręczane uczestnikom konkursów z zakresu BHP w rolnictwie, organizowane przez odział KRUS, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy nagrody o jednorazowej wartości nie większej niż 760 zł, uzyskiwane przez grających w organizowanych przez firmę konkursach, które wspierają sprzedaż (sprzedaż premiową), mogą korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli konkursy te są organizowane i ogłaszane za pośrednictwem stron internetowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy nagrody przyznawane przez Wnioskodawcę w konkursach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez internet jako środek masowego przekazu w sposób wskazany we wniosku będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 82 ms