Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gaz płynny

Odliczenia od podatku

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 08.04.2003 r. w sprawie interpretacji i stosowania prawa w zakresie ulgi remontowej uprzejmie wyjaśnia: Art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1997 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z 2000r. Dz.U. Nr 14 poz. ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.05.2003 r. znak: L.dz./94/2003 Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że zgodnie z przepisem art. 6 ust. 8b pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiąz ...

Przedmiot opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.08.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają czynności sprzedaży i importu towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy. Pod pozycją 21 powyższego załącznika ujęto gaz wy ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2003 r (data wpływu do Urzędu 30.07.2003 r.)Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 4 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu świadczenia w kraju usług najmu powstaje z chwilą otrzymania całoś ...

Czy podlega odliczeniu w ramach ulgi budowlanej "opłata przyłączeniowa" wniesiona do Gazowni Ł. udokumentowana rachunkiem (a nie fakturą) ?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2004 r. uzupełnione w dniu 16.01.2004 r. informuje, że poniesione przez Panią wydatki za przyłączenie do sieci gazowej podlegają odliczeniu od podatku w ramach ulgi budowlanej ponieważ udokumentowane zostały rachunkami o których mow ...

Czy przedstawiony w zapytaniu system sprzedaży detalicznej gazu propan-butan w butlach stalowych 11 kg. jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2004 r uzupełnione pismem z dnia 16.03.2004 r działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zmian ) uprzejmie informuję : Zgodnie z przedstawionym w piśmie stanem faktycznym obecnie zajmuje się Pan sprzedażą detaliczną gazu propan-butan w butlach stalowych 11 kg. Sprzedaży dokonuje Pan p ...

Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług wymienionych w Załączniku nr 1 poz. 3, 4 i 38 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na złożone zapytanie z dnia 23.10.2003 r. w sprawie obowiązku ewidencjonowania w kasach rejestracyjnych usług wymienionych w załączniku nr 1 poz. 3, 4 i 38, wyjaśnia: Zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra F ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2004 r. w sprawie odliczenia wpłat na Społeczny Komitet Gazyfikacji na terenie miejskim informuje, że: Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj ...

1. Czy każdy punkt sprzedaży gazu w metalowych butlach (niezależnie od rodzaju), ma obowiązek prowadzenia ewidencji? 2. Czy sprzedaż gazu w metalowych butlach (niezależnie od rodzaju) podlega ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej? 3. Czy sprzedawca ma obowiązek wystawiania kupującemu dowodu zakupu? 4. Czy uzyskiwany dochód ze sprzedaży oraz każda inna forma wynagrodzenia stanowi dla sprzedającego dodatkowe źródło dochodu i podlega wykazaniu (rozliczeniu) przy rocznym podatku dochodowym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 22.03.2004 r. informuje, że: Stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemne zapytanie podatnika (...) ma obowiązek udzielić pisemnej inform ...

Obniżenie podatku należnego

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 i 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie złożone przez Pana w dniu 03.03.2004 r. w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących montaż instalacji gazowej w użytkowanym samochodzie osobowym informuje, iż zg ...

Generowanie strony w 7 ms