Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty bezpośrednie

Czy prawidłowo wylicza koszty uzyskania przychodów wyrażone w walutach obcych Spółka zajmująca się sprzedażą detaliczną podzespołów elektronicznych, importowanych i nabywanych w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia, rozchodowanych z magazynu pojedynczo przez kilka miesięcy, przyjmując: dla importu towarów – kurs średni NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu SAD, dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – kurs średni NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 2 lutego 2007 r. (data wpływu wniosku do tutejszego organu podatkowego 2 lutego 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów praw ...

Czy wydatki ponoszone na świadczenie usług konsultingowych (doradczo – szkoleniowych), wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie przedstawicieli firmy konsultingowej oraz na zakup w/w artykułów spożywczych, a także wydatki ponoszone na rzecz firmy wdrażającej system ISO, tj. opłaty podstawowe i wydatki zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli firmy wdrażającej – stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oceniając stanow ...

Czy są kosztem uzyskania przychodów Spółki wydatki związane z wniesionym do Spółki wkładem niepieniężnym, tj. koszty opłat notarialnych, sądowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy wydatki ponoszone na świadczenie usług konsultingowych (doradczo – szkoleniowych), wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie przedstawicieli firmy konsultingowej oraz na zakup w/w artykułów spożywczych – stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oceniając stanow ...

dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z zakupem usług telekomunikacyjnych oraz transportowych, udokumentowanych przez kontrahentów fakturami wystawionymi w miesiącu styczniu 2007r., a dotyczącymi usług wykonanych w grudniu 2006r. na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z zakupem usług telekomunikacy ...

Czy z punktu widzenia podatkowego wydatki na zakup praw do zawodników i opłaty na rzecz związku z tym zakupem związane należy traktować jako wartość niematerialną i prawną i amortyzować ? Jak wtedy ustalić długość okresu amortyzacji ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie stwierdza, że stanowisko KLUBU SPORTOWEGO S.S.A. przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2007r. znak: L.Dz.64/01/2007 uzupełnione pismem z dnia 02.03.2007r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

Czy w przypadku gdy Podatnik dokona uwzględnienia opłaty restrukturyzacyjnej jako kosztu uzyskania przychodu bezpośredniego, będącego elementem kosztu wytworzenia cukru kwotowego wytworzonego w kampanii 2006/2007 postąpi zgodnie z przepisami?

W dniu 8.03.2007r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 22.03.2007r. W złożonym wniosku Spółka informuje, iż w Unii Europejskiej zostało wydane Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006r., ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji prz ...

Czy za koszty bezpośrednio związane z przychodami można uznać: w przypadku sprzedaży produktów – koszt wytworzenia produktu obejmujący wymienione w zapytaniu rodzaje kosztów, w przypadku sprzedaży towarów – cenę nabycia obejmującą wymienione w zapytaniu składniki ceny nabycia?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik prowadzi działalność w zakresie budowy i sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie przynależnym do tych lokali. Firma zajmuje się również sprzedażą udziałów w hali garażowej stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności. Procedura wybudowania wspomnianych wyżej lokali mieszkalnych bądź lokali użytkowych składa s ...

dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z zakupem usług transportowych wykonanych w grudniu 2006r. na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006r.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z zakupem usług transportowych ...

Pytanie Spółki dotyczy właściwego momentu zaliczenia w ciężar koszów uzyskania przychodu, kosztów pośrednictwa w znalezieniu najemcy budynku oraz kosztów ponoszonych w związku z zawieraniem umów na najem budowanej nieruchomości.

W dniu 27.03.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono w dniu 24.05.2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca, którego przedmiotem działalności jest budowa nieruchomości oraz zarządzanie nieruchomościami, buduje budynek, który zostanie wynajęty ...

Generowanie strony w 24 ms