Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Fundusz Spójności

1. Jaki kurs przeliczeniowy (kurs kupna banku, z którego usług podatnik korzysta/kurs średni NBP/inny kurs) należy zastosować do:• wyceny kwoty dofinansowania z Funduszu Spójności,• odsetek narosłych od środków Funduszu Spójności zgromadzonych na rachunku bieżącym dla Funduszu Spójności w NBP, które wpłynęły na wyodrębnione subkonta w ramach rachunku bankowego u beneficjenta końcowego?Jaki kurs przeliczeniowy należy zastosować do wyceny odsetek narosłych na subkontach w ramach rachunku bankowego projektu u beneficjenta końcowego? 2. Co należy rozumieć przez użyte przez ustawodawcę w art. 15a ww. ustawy sformułowanie „faktycznie zastosowany kurs waluty z tego dnia” w przypadku, gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych reguluje na rzecz kontrahenta swoje zobowiązanie w walucie obcej przelewem z walutowego rachunku bankowego prowadzonego przez bank, z którego usług podatnik korzysta? Inaczej formułując pytanie, jaki kurs walutowy (przelicznik) należy stosować do przeliczenia zapłaty (za wcześniej zarachowaną w walucie obcej fakturę zakupu) w wyżej wymienionej sytuacji, tak aby w prawidłowy sposób podatnik mógł wyliczyć powstające na koncie rozrachunków z dostawcą różnice kursowe (kurs sprzedaży banku, z którego usług podatnik korzysta/kurs kupna banku, z którego usług podatnik korzysta/kurs średni NBP/inny kurs)? W przypadku przyjęcia założenia, iż winien to być np. kurs sprzedaży (ew. inny kurs), czy w związku z brzmieniem art. 15a ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy zaliczyć różnicę kursową powstającą pomiędzy kursem z dnia rozchodu waluty z rachunku walutowego (kursem, po którym waluta jest rozchodowana, a więc zgodnie z przyjętą przez podatnika metodą – FIFO), a kursem sprzedaży z dnia zapłaty (ew. tym innym kursem) odpowiednio do przychodów albo kosztów lub skorygować wartość początkową środków trwałych zg. z art. 16g ust. 1 pkt 5?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ...

Czy wypłacane wynagrodzenie przez Spółkę S.A. w części finansowanej ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Wnioskiem z dnia 11.04.2006r. zwróciła się Pani z zapytaniem czy wypłacane wynagrodzenie przez Spółkę S.A. w części finansowanej ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pani zatrudniona na umowę o pracę w Spółce S.A. na stanowisku tłumacza. Spółka S.A. jest Generaln ...

Czy uzyskane dochody w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 26.06.2007r. przez XY w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach ...

Podatnik ma wątpliwości na podstawie, jakiego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymane środki z Funduszu Spójności korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zak ...

Podatnik ma wątpliwości, czy kwoty pochodzące z odsetek od środków Funduszu Spójności, zarówno otrzymane od dysponenta środków Instytucji Pośredniczącej (NFOŚiGW), jak i naliczone przez bank na jego rachunku, należy traktować jako podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych czy też nie?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy-Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zak ...

Jaki jest zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego co do uzyskania zwolnienia od podatku w związku z wykonywaniem zadania współfinansowanego z Funduszu Spójności (findusz bezzwrotnej pomocy).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...
Czy dochody firmy uzyskane za wykonanie usługi zleconej, w części finansowanej z Funduszu Spójności Unii Europejskiej podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w ...

Generowanie strony w 15 ms