Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata roczna


Czy opłaty pierwsze i opłaty roczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tytułu oddania gruntu w wieczyste użytkowanie i na współwłasność w przypadku umów zawartych przed dniem 1 maja 2004r. i po dniu 1 maja 2004r.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Inowrocław z dnia 05.03.2007r.(data wpływu 06.03.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie : czy opłaty p ...

Dotyczy zastosowania ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu w przypadku zmiany wieczystego użytkownika.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie pisemnej interpretacji przepisów podatkowych dotyczących zastosowania ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowa ...

dot. opodatkowania opłat rocznych pobieranych z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny ora ...

Czy podatek VAT jest zawarty w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste, czy też należy go doliczyć do opłaty, jaka była ustalona w roku ubiegłym ? Podatnik poinformował, że Skarb Państwa jak również Gmina Miejska Biała Podlaska są właścicielami nieruchomości oddanych w trybie umów cywilno – prawnych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym, którzy stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) uiszczają opłaty roczne obciążone od dnia 1 maja 2004r. 22% podatkiem od towarów i usług.Podatnik wnosi o udzielenie odpowiedzi dotyczącej zasady opodatkowania opłat od takich umów zawartych przed 1 maja 2004r. W ocenie podatnika, opłata z tytułu użytkowania wieczystego w 2005r. powinna być podwyższona o należny podatek VAT.Zdaniem podatnika za traktowaniem opłaty jako kwoty netto przemawiają następujące argumenty oznaczone liczbami porządkowymi od 1 do 4.1.Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustalane są zgodnie z art. 72 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i nie mają tu zastosowania przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 91 z 2001r., poz.1050 ze późn. zm.) (sposób ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dokładnie określa ustawa o gospodarce nieruchomościami).2.Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustalane są według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej na podstawie jej wartości. (zgodnie ze standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych - standard III.1.7 - „ustalona wartość rynkowa nieruchomości nie powinna być zwiększona przez rzeczoznawcę o sumę odpowiadającą podatkom i opłatom, jakie potencjalny nabywca nieruchomości będzie zobowiązany zapłacić w związku z jej nabyciem. W ocenie podatnika takim podatkiem jest podatek od towarów i usług. Operat szacunkowy winien zawierać informację odpowiadającą powyższemu ustaleniu”). Zdaniem podatnika, ustalona na podstawie wartości nieruchomości opłata z tytułu użytkowania wieczystego jest kwotą netto. Mimo opodatkowania gruntów stawką podatku VAT, wartość gruntu przyjęta przez rzeczoznawcę oraz wysokość opłat nie ulegną zmianie.3.Zgodnie z § 8 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele rolnicze jest zwolnione od podatku od towarów i usług. W ocenie podatnika przepis ten może mieć jedynie zastosowanie w przypadku traktowania opłat z tytułu użytkowania wieczystego jako kwot netto. Gdyby opłaty uznać jako kwotę brutto, zarówno osoby posiadające w użytkowaniu wieczystym grunty o charakterze nierolniczym, jak i osoby posiadające w użytkowaniu wieczystym grunty o charakterze rolniczym, płaciłyby opłaty nie zróżnicowane o podatek VAT. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mające grunty nierolnicze w użytkowaniu wieczystym, mogą na podstawie otrzymanych faktur odliczyć podatek naliczony, co powoduje (zdaniem podatnika) obniżenie kosztów działalności wyłącznie dla tej grupy podatników.4.Uznanie za słuszny pogląd, że opłata zawiera podatek VAT, a skutki finansowe muszą pokryć samorządy – oznacza zdaniem strony utratę 18,03% dochodów gminnych w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego. W związku z powyższym ekonomiczny ciężar podatku od towarów i usług ponosi samorząd terytorialny, zaś użytkownik wieczysty będący podatnikiem podatku VAT, na podstawie otrzymanej faktury ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług, co jest równoznaczne z obniżeniem opłaty o 18,03% w stosunku do wysokości opłaty ustalonej w latach ubiegłych. Strona poinformowała, że znaczna część gruntów użytkowanych wieczyście jest własnością Skarbu Państwa, więc podatek od towarów i usług również obciąży Skarb Państwa, do którego podatek ostatecznie wpływa. Wysokość opłaty rocznej zostaje ustalona w momencie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, zaś jej zmiana może nastąpić tylko w ściśle określonych sytuacjach wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podwyższenie jak i obniżenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste powinno być dokonane w związku ze zmianą wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wątpliwości podatnika co do wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste powstały w związku z orzeczeniem WSA w Warszawie, który w wyroku z dnia 5 października 2005r. Sygn. III S.A./Wa 1935/05 uchylił interpretację organu podatkowego, według której gmina, a nie użytkownik wieczysty, powinna ponosić koszty podatku od towarów i usług. Podatnik dodał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nie są kwotami brutto, a samorządy, które je ustaliły przed 1 maja 2004r. nie mogą ponosić ciężaru tego podatku.Podatnik podkreśla również, że zgodnie z I dyrektywą UE podatek od towarów i usług powinien obciążać wyłącznie ostatecznego konsumenta, którym przy użytkowaniu wieczystym jest korzystający z nieruchomości.

W związku z powyższym po ponownej analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez stronę stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego, uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 07.02.2007r. (Sygn. akt I Sa/Lu 773/06) oraz stanowisko zawarte w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 08.01.200 ...

Czy opłaty roczne z tytułu oddania przed 1 maja 2004r. w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT 22% ? Podatnik poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste od użytkowników wieczystych pobierane były opłaty, a ich wysokość została określona w umowie zawartej pomiędzy Gminą a użytkownikiem wieczystym. W przypadku użytkowania wieczystego, podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług były opłaty pobierane z tego tytułu pomniejszone o kwotę podatku od towarów i usług, co oznacza, że kwota ustalonej opłaty za wieczyste użytkowanie jest kwotą brutto i zawiera w sobie podatek od towarów i usług w wysokości 22%. Podatnik wskazał, że opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów nie były podwyższane o podatek VAT. Podatek od towarów i usług należny był uiszczany z własnych dochodów. W obecnym stanie prawnym nie ma wątpliwości co do tego, że oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie stanowi w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług czynność opodatkowaną. Strona zauważyła, że Naczelny Sąd Administracyjny dnia 8 stycznia 2007r. (sygn. Akt I FPS 1/06) podjął uchwałę w myśl której opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego przed 1 maja 2004r., nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ani nie zawiera w sobie należnego podatku od towarów i usług, ani też nie powinna być powiększona o taki podatek na podstawie tej ustawy. Zdaniem podatnika, opłaty roczne z tytułu oddania przed 1 maja 2004r. w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%. Zatem błędem było zawarcie podatku od towarów i usług w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania oraz uiszczanie z tego tytułu podatku VAT na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez stronę stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego, uwzględniając stanowisko zawarte w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 08.01.2007r. (Sygnatura I FPS 1/06) tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje: 1)zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. ...

Dotyczy obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie, udzielając interpretacji w zakresie przepisów podatku od towarów i usług, uznaje stanowisko wyrażone w piśmie nr Fn. 3327/1/2007 z dnia 23.03.2007 r. w zakresie opodatkowania podatkiem od towa ...

Czy są kosztem uzyskania przychodów wydatki związane z wejściem Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w celu pozyskania kapitału zakładowego (na usługi doradcze, opłaty notarialne, badanie sprawozdań, doradztwo prawne, produkcję i emisję spotów reklamowych, doradztwo w zakresie prospektu emisyjnego i in.)? Spółka planuje wejść do obrotu na GPW i podnieść kapitał zakładowy przez zaoferowanie nowoutworzonych akcji na GPW.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

W pytaniu zawartym we wniosku Urząd wnosi o rozstrzygnięcie kwestii czy w związku z podjętą uchwałą w dniu 8 stycznia 2007 r przez Naczelny Sąd Administracyjny sygn. Akt I FPS 1/06 , istnieje obowiązek podatkowy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w przypadku nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r jak również po tym dniu.

Wnioskiem z dnia 24.01.2007 r ( data wpływu do Urzędu Skarbowego 22.02.2007 r ) Urząd Miasta i Gminy w k zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego .W pytaniu zawartym we wniosku Urząd wnosi o rozstrzygnięcie kwestii czy w związku z podjęt ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustanowionych przed 01.05.2004 r. w sytuacji, gdy po tej dacie zbyto prawo wieczystego użytkowania gruntów osobom trzecim w drodze umów cywilno-prawnych.

D E C Y Z J A Działając na podstawie art. 14 b § 5 i art. 233 § 1 pkt 2 lit.a) w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2007r., nr PP/443-4/07/ICH, którym udzielono interpretacji co do za ...

Generowanie strony w 60 ms