Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kurs faktyczny

dotyczy kursów walut stosowanych do wyceny wpływów i wydatków na rachunku walutowym w banku krajowym na podstawie art. 15a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej kursów walut stosowanych do wyceny wpływów i wydatków na rachunku walutowym w banku krajowym na pods ...

Pytanie Spółki brzmi: „Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz.1589) - tj. art. 15a ust. 2 pkt 3 i 5, art.15a ust. 3 pkt 3 i 5 oraz ust. 8 i 9 tej ustawy, uzasadniają - o ile kurs ten mieści się w granicach +/¬-5% NBP (por. art. l5a ust. 5 ustawy) - postawienie tezy, że:. w zakresie ustalenia różnic kursowych na zobowiązaniu kredytowym różnice kursowe stanowiące odpowiednio przychody lub koszty podatkowe należy liczyć pomiędzy dwoma kursami sprzedaży, odpowiednio: z dnia otrzymania kredytu oraz z dnia spłaty raty kredytu?. w zakresie ustalenia różnic kursowych na rachunku walutowym różnice kursowe stanowiące odpowiednio przychody lub koszty podatkowe należy liczyć pomiędzy kursem, po którym waluta jest rozchodowana z rachunku walutowego (zgodnie z przyjętą przez podatnika metodą - FIFO) a kursem sprzedaży z dnia spłaty raty kredytu?Jeżeli stanowisko Spółki jest nieprawidłowe, jakie konkretnie kursy walutowe należy stosować w przypadku otrzymania i spłaty kredytu walutowego, aby podatnik mógł wywiązać się z obowiązków nakładanych przez art. 15a ustawy o podatku dochodowym (kurs sprzedaży banku, z którego usług podatnik korzysta / kurs kupna banku, z którego usług podatnik korzysta / kurs średni NBP / inny kurs)? Inaczej stawiając pytanie, po jakim kursie należy wycenić zobowiązanie kredytowe, dokonywane spłaty rat kredytowych, oraz pomiędzy jakimi kursami walutowymi ustalać różnice kursowe, o których mowa wart. 15a ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe ...

CZY MOŻNA PRZYJAC , ŻE KURS BANKOWY TO FAKTYCZNIE ZASTOSOWANY KURS WALUTY?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 § 1 art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.04.2007r. nr DF/851/2007 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

dotyczy wyliczenia różnic kursowych według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wpływ waluty na rachunek dewizowy w świetle przepisu art. 15a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie wyliczenia różnic kursowych według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wpływ ...

1. Czy pod pojęciem „kurs faktycznie zastosowany” należy rozumieć kurs kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a jeżeli tak, to czy kurs kupna i sprzedaży dotyczy tylko transakcji zrealizowanych kupionych, lub odsprzedanych bankowi walut? 2. Czy do wyceny transakcji dokonywanych na rachunku walutowym należy zastosować hipotetyczny kurs kupna, bądź sprzedaży banku obsługującego (bank nie stosuje i nie podaje kursu) czy średni NBP?

Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Czy możliwe jest stosowanie do przeliczania transakcji jednego wspólnego kursu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych i dla celów podatku VAT? Jeśli tak, to który wariant należy zastosować?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 22.05.20 ...

Na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego zrodziła się wątpliwość, jaki kurs wymiany waluty powinien być zastosowany do przeliczania wpływu waluty na walutowy rachunek bankowy?

14 czerwca 2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony 20 sierpnia 2007r. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Spółki jest w głównej mierze działalność rolnicza, polegająca na wytwarzaniu produktów ro ...

1) Jakie zasady należy zastosować do wyliczenia różnic kursowych dla poszczególnych transz kredytów w walucie obcej zaciągniętych przed dniem 31.12.2006 r. a spłacanych po tej dacie oraz dla środków pieniężnych w walucie obcej? 2) Jakie zasady należy zastosować do wyliczenia różnic kursowych dla poszczególnych transz kredytów w walucie obcej zaciąganych od 01.01.2007 r. i spłacanych po tej dacie oraz dla środków pieniężnych w walucie obcej?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.07.2007 r. wniesionego przez Sp. z o.o. „R” reprezentowaną przez pełnomocnika Pana X na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urz ...

Czy do wyceny wpływu waluty na rachunek walutowy stosować należy kurs kupna banku, z którego usług korzysta Spółka, czy też powinien być użyty średni kurs NBP?

W dniu 3.07.2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółkio udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Następnie wniosek ten Jednostka uzupełniła w dniu 30.08.2007r. Wnioskująca w złożonych pismach wskazała, iż Spółka posiada rachunki walutowew bankach, na które wpływają należności handlowe w EUR. Wpływ należności na te rachunki jest e ...

Na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego zrodziła się wątpliwość, czy stosowane przez Wnioskodawcę kursy walut do wyceny poszczególnych operacji bankowych są prawidłowe?

29 czerwca 2007r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca posiada w banku rachunek walutowy. Dokonywane są na nim następujące operacje bankowe: • wpływy należności od kontrahentów zagranicznych, • zapłata zobowiązań z tytułu dostaw materiałów, • spłata kredytu w Eur ...

Generowanie strony w 27 ms