Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instalacja

Odliczenia od podatku

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 08.04.2003 r. w sprawie interpretacji i stosowania prawa w zakresie ulgi remontowej uprzejmie wyjaśnia: Art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1997 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z 2000r. Dz.U. Nr 14 poz. ...

- w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach użytkowanych.

Odpowiadając na pismo z dnia 22.01.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach użytkowanych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z póż. zm. ) wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, ...

W jakim wypadku można odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na nabycie kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług przewozu osób i ładunków taksówkami oraz ewentualny zwrot tej ulgi z chwilą zaprzestania ewidencjonowania. Obowiązek instalacji kasy rejestrującej dla usług obsługi pojazdów mechanicznych – wykonywanych sporadycznie, oprócz usług przewozu osób i ładunków taksówkami w przypadku nie przekroczenia kwoty obrotu 40.000,00 zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 29.10.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 26.11.2003 r. wyjaśnia: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik świadczy między innymi usługi przewozu osób tak ...

Stawka 7% dla niektórych towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 07.07.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej wysokości stawki podatku od towarów i usług, przy opodatkowaniu sprzedaży usług związanych z instalowaniem przeciwwłamaniowych systemów alarmowych w budynka ...

Czy w ramach ulgi remontowej odliczeniu od podatku dochodowego podlega wydatek poniesiony na zakup preparatu zabezpieczającego przed korozją i zamarzaniem dla zamkniętych obiegów wodnych i grzewczych, który został wykorzystany w modernizowanej instalacji grzewczej we własnym budynku podatnika?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zm. ) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 rokupodatek dochodowy od osob fizycznych, o których mowa ww art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadac ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 13.11.2003 r. (znak: N/30/2003) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawki podatku VAT w 2003 r. na wykonanie dostawę i montaż regałów jezdnych w budynku dydaktycznym W. w P., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatk ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2003 r. (data wpływu do tut. urzędu) dotyczące możliwości odliczania wydatków poniesionych na zakup przyrządów i pomocy naukowych oraz urządzeń AGD, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: W myśl art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26.0 ...


Czy wydatki poniesione na wykonanie przyłącza do linii elektrycznej oraz remont i modernizację istniejącej w budynku instalacji elektrycznej podlegają odliczeniu od podatku?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.02.2004 r., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. N ...

dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do robót instalacyjnych

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek podatnika o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym w kwestii momentu pows ...

Generowanie strony w 15 ms