Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakup żywności

Czy zakup żywności i napojów dla pacjentów hospitalizowanych stanowi wydatek, który może zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 5 marca 2007 roku (wpływ 16 marca 2007 roku) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego ...

Czy wydatki na zakup takich artykułów jak: kawa, herbata, mleko czy cukier, przekazywanych pracownikom, stanowią koszt uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.04.2007 r. złożonego dnia 16.04.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia ...

Czy w świetle nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki poniesione na zakup kawy, wody, herbaty, ciastek stanowią koszt uzyskania przychodu czy też są to wydatki na reprezentację o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,poz.60 z późn. zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 31.01.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i ...Jeżeli Stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności dokonuje wydatków związanych z zakupem artykułów żywnościowych (wyroby cukiernicze – ciastka, cukierki, paluszki) i napojów służących potrzebom związanym z przyjmowaniem kontrahentów w siedzibie Stowarzyszenia, to czy ww. wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatkach dochodowych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje zanieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z d ...

Jeżeli Stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności dokonuje wydatków związanych z zakupem artykułów żywnościowych (wyroby cukiernicze – ciastka, cukierki, paluszki) i napojów służących bieżącym potrzebom związanym z okazjonalnym poczęstunkiem na zebraniach organu stanowiącego Stowarzyszenia, tj. na zebraniach delegatów oraz na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i posiedzeniach Zarządu, to czy ww. wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatkach dochodowych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje zaprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia ...

Czy przy prowadzeniu działalności polegającej na organizacji imprez kulturalnych, obsługa gastronomiczna, zakup żywności, napojów w tym napojów alkoholowych będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm./, w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2007r., w związku z art. 216 Ordynacji podatkowej oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. ...

Czy wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych, tj. wody mineralnej, kawy, herbaty przeznaczonych dla pracowników w czasie wykonywania pracy, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.03.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych, tj. wody mineralnej, kawy, herbaty przeznac ...

„Czy w przedstawionej sytuacji (w świetle przepisów art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wersji obowiązującej od 01.01.2007r.), wydatki ponoszone przez Spółkę na zakupy: usług gastronomicznych, żywności, napojów (w tym alkoholowych), reprezentacyjnej odzieży, obuwia i galanterii dla osób odbywających te spotkania w imieniu Spółki mogą być księgowane jako koszty podatkowe?”.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących zakwalifikowania wydatków na zakup produktów i usług gastronomicznych oraz odzieży ...

Generowanie strony w 20 ms