Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomoc de minimis

Czy umorzenie części jednorazowej pożyczki udzielonej w ramach pomocy de minimis, w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych dla przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej na zasadach pomocy de minimis, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006r.)

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm ), Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego po analizie złożonego wniosku z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać, że przedstawione przez Podatnika s ...

Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny w wysokości 20.000zł od wartości początkowej w kwocie 20.000 zł środka trwałego w postaci serwera komputerowego (grupa 4, pogrupa 49, rodzaj 491 KŚT), który został wytworzony przez spółkę jawną z części komputerowych zakupionych w roku 2006 (m-ce 10-12/2006) i 2007 (01/2007), a następnie wprowadzony do ewidencji środków trwałych w m-cu styczniu 2007r. stanowi koszt uzyskania przychodu roku podatkowego 2007 (m-c 01/2007) ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 23.02.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowania jednorazowej amortyzacji od wartości poc ...

Dotyczy możliwości zmniejszenia należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 2005r. o ulgę podatkową z tytułu pomocy de minimis określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.12.2004r.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 16.01.2006 r ...

Jakim kursem euro należy przeliczyć fundusze własne na 31.12.2006r.- kursem 4,0790 na koniec 2004r. czy kursem 3,8598 na koniec 2005 r.?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. DZ.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 27.062003r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 137, poz. 1303 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku Spółdzielczego w P. z d ...

Czy podlega opodatkowaniu pochodząca z środków unijnych jednorazowa pomoc de minimis o wartości 4.200,00 zł na promocję przedsiębiorczości z projektu "własna firma sposób na realizację dobrych pomysłów" w przypadku prowadzenia przez podatnika działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej ?

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.04.2007r.o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania otrzymanej pomocy de minimis o wartości 4.200,00 zł, na promocję przedsiębiorczości z projektu "własna fi ...

Pytanie podatnika dotyczy zasad opodatkowania otrzymanej pomocy finansowej (wsparcia pomostowego) w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiebiorczości ZPORR, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a §1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto ocenia jako nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku podatnika z dnia 10.04.2007r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku ...


Czy wydatek poniesiony na zakup towarów handlowych oraz składników wyposażenia sfinansowany ze środków pomocy publicznej stanowi koszt uzyskania przychodu ?

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.06.2007 roku (data wpływu 13.06.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie uznania w koszty uzyskania przychodu działalności gospodarczej wydatku na zakup towarów ...

Czy za moment zaliczenia zysku do fundusz własnych banku spółdzielczego przyjąć należy datę zweryfikowania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, czy też datę podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o podziale nadwyżki bilansowej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Banku z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej ...

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w złożonym wniosku oraz podatkowych unormowań prawnych w tym zakresie wynika, że ma Pan prawo, jako mały podatnik do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w roku podatkowy od wartości początkowej zakupionego środka trwałego do równowartości kwoty 50 000 euro

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 88 ms