Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: służebność gruntowa

Czy umowa ustanowienia służebności gruntowej nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 marca 2007 r. (wpływ do tut. Urzędu 10 kwietnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych uznaję za prawidłowe stanowis ...

Czy wypłata odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art.217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) , art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z dnia 26.07.1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz.U. z 2000r. , Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 19.02.2007r. ( data wpływu do tut. Organu – 09.03.2007r.) ...

Jak ustalić wartość służebności gruntowej? Jaki podmiot uiszcza podatek?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, zm. Dz. U. z 2005 r. nr 86, poz. 732 , zm. Dz. U. z 2005 r. nr 85, poz. 727, zm. przen. z 2004 r. Dz. U. nr 93, poz. 894, zm. wyn. z M. P. z 2005 r. nr 49 poz. 671, zm. wyn. z M. P. z 2005 r. nr 49 poz ...

Dotyczy opodatkowania ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej.

Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 14 maja 2007r., w zakresie podatku od spadków i darowizn w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg ...

1/ Czy ustawie o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie nieodpłatnej służebności gruntowej, a w związku z tym czy mamy obowiązek złożenia zeznania podatkowego i uiszczenia podatku? 2/ Czy jako podstawę ewentualnego opodatkowania podatkiem od spadkow i darowizn nabycia nieodpłatnej służebności gruntowej należy przyjąć skapitalizowaną wartość tego prawa?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu działając na podstawie art. 216 § 1 , art. 14a §§ 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami ) po rozpatrzeniu pisma z dnia 12.04.2007r. w sprawie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego stwierdza , że stanowisko zajęte ...

Czy ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości władnącej podlega podatkowi od spadków i darowizn, którego podatnikiem jest użytkownik wieczysty nieruchomości władnącej w chwili ustanowienia służebności ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006r. Nr 217, poz. 1590), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać za prawidłow ...

Czy czynność ustanowienia nieodpłatnej służebności na rzecz każdoczesnego właściciela podlega podatkowi od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Jaką stawką podatku VAT winno zostać opodatkowane ustanowienie nieograniczonej w czasie, odpłatnej służebności drogi polegającej na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 30.05.2007r. (wpływ do tut. urzędu 05.06.2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 23.08.2007 r. (wpływ do tut. urzędu 24.08.2007 r.) o udz ...

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy faktura powinna być wystawiona na każdego właściciela nieruchomości, na rzecz których ustanowiono służebność drogi uwzględniając odpłatność proporcjonalnie do udziału we współwłasności, czy może być wystawiona na rzecz jednego, który jest osobą prawną tj. Spółką z o. o., który zapłacił przelewem całą kwotę umówionej odpłatności.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 30.05.2007r. (wpływ do tut. urzędu 05.06.2007r.), uzupełnionego pismem z dnia 23.08.2007 r. (wpływ do tut. urzędu 24.08.2007 r.) w s ...

Czy nieodpłatne udstanowienie służebności gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia potwierdzić stanowisko zawarte w wymienionym piśmie Zgodnie ze stanem faktyczn ...

Generowanie strony w 48 ms